Navigace

Obsah

Jak a kdy zaplatit poplatky?

 

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek za likvidaci komunálního odpadu) je od 1. 1. 2016 stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 3/2017 na 500,-- Kč za osobu

Nově je od poplatku za likvidaci komunálního odpadu osvobozena osoba, která je

Od poplatku jsou osvobozené také děti narozené v roce, za který se poplatek platí.

Dále je od poplatku osvobozen poplatník umístěný ve vyšetřovací vazbě a výkonu trestu odnětí svobody, a to déle než 6 měsíců příslušného kalendářního roku.

Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. 5. příslušného kalendářního roku.

 

Místní poplatek ze psů je stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 1/2010 na 200,-- Kč. Za psa, jehož držitelem je poživatel starobního, invalidního, vdovského důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, je sazba poplatku stanovena ve výši 100,-- Kč za psa. Poplatníkem je držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území městyse. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Místní poplatek je splatný nejpozději do 31. 5. příslušného kalendářního roku.

Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku ze psa

Stočné je splatné do 30. 9. 2019 (vypouštěné do kanalizace v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018). Cena stočného je stanovena na 25,-- Kč/m3 včetně DPH. V případě, že není prováděno měření odpadních vod ani měření odebrané vody, určí se množství odváděných odpadních vod podle směrných čísel roční spotřeby vody (428/2001 Sb., příloha č. 12). Na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou se počítá spotřeba 35 m3. Stočné je v tomto případě 875,-- Kč/osobu/rok (35 m3 x 25,-- Kč/m3). Vlastníci nemovitosti, kterým je voda do nemovitosti dodána pouze vodovodem a stočné je počítané podle množství vody dodané, mají podle smlouvy nejpozději do 31. ledna 2019 předložit vyúčtování za vodné za rok 2018. V případě, že odběratel nepředloží vyúčtování za vodu a nepodaří se zjistit spotřeba vody za uplynulý rok, bude mu účtováno stočné dle směrných čísel spotřeby vody, tj. 35 m3/osobu nebo průměrné spotřeby vody z minulých let.


Poplatky se vybírají v úřední dny tj. v pondělí a středu od 7,30 do 11,00 hod a od 11,30 do 16,30 hod.


Místní poplatky

Na základě OZV se vybírají tyto místní poplatky:

Místní poplatek je stanoven na 200,- Kč za psa. Za psa jehož držitelem je poživatel starobního, invalidního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu je sazba poplatku ve výši 100,- Kč za psa. Poplatníkem je držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická sooba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území městyse. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Místní poplatek je splatný nejpozději do 31.5. příslušného kalendářního roku.

Ohlašovací povinnosti k místnímu poplatku ze psa

 

Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu je od 1.1.2018 stanoven na  500,-- Kč za osobu, která má trvalý pobyt na území městyse, dále je poplatníkem fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba a to ve výši 500 Kč. Nově je poplatníkem i cizinec, kterému byl povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů. Od poplatku jsou osvobozené pouze děti narozené v letošním roce. Místní poplatek za lidvidaci Ko je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31.05. příslušného kalendářního roku.

Poplatek za stočné

stočné, vypouštěné do kanalizace v období od 01.01.2018 do 31.12.2018, je splatné do 30.09.2019. Cena stočného byla stanovena na 25,- Kč/m3 včetně DPH. V případě, že není prováděno měření odpadních vod ani měření odebrané vody, určí se množství odváděných odpadních vod podle směrných čísel roční spotřeby vody (zák. č. 428/2001 Sb., příloha č. 12). Na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou se v období od 01.01.2012 počítá spotřeba 35 m3. Stočné je v tomto případě 875,- Kč/osobu (35 m3 x 25,- Kč/m3 ). Vlastníci nemovitosti, kterým je voda do nemovitosti dodaná pouze vodovodem a stočné je počítané podle množství vody dodané, měli podle smlouvy nejpozději do 31. ledna 2019 předložit vyúčtování za vodné za rok 2018. V případě, že odběratel nepředložil vyúčtování za vodu, bude mu účtováno stočné dle směrných čísel, tj. 35 m3 / osobu nebo průměrné spotřeby vody z minulých let.


Nájemné a cena služeb spojených s nájmem hrobového místa

Cena za nájem hrobového místa je stanovena na 20,- Kč/m2/rok a skládá se z nájemného (10,- Kč/m2/rok) a úhrad za služby snájmem spojených /10,- č/m2/rok). Minimální cena za nájem hrobového místa byla stanovena na 20,- Kč/rok - týká se hrobových míst menších než 1 m2 (urnová místa).

Smlouva o nájmu hrobového místa se sjednává na dobu 10 let. Po uplynutí doby nájmu je třeba sjednat novou nájemní smlouvu o nájmu hrobového místa na dalších 10 let.


Veškeré poplatky lze uhradit bezhotovostním převodem na účet č. 1815818369/0800. Variabilní symboly a částky Vám sdělí na úřadě městyse (J. Šťastná, e-mail: pokladna@namestnahane.cz).