Navigace

Obsah

Cestovní doklady


Aktuality:

Včasné vyřízení cestovních dokladů před letní sezónou

Cestování s dětmi do zahraničí


Cestovní doklady (CD) se vydávají s územní platností do všech států světa:

Žádá-li občan o vydání CD v kratší lhůtě, vydává se CD bez biometrických údajů s dobou platnosti 6 měsíců.
Dobu platnosti žádného cestovního dokladu nelze prodloužit.


Do cestovního dokladu rodiče nelze již zapisovat děti. Na základě již dříve provedených zápisů dětí do CD rodiče, mohou tyto děti překračovat státní hranice bez vlastního CD s rodičem pouze do 26.6.2012, po této lhůtě musí mít každý občan svůj vlastní cestovní doklad.

K vydání E-pasu se občan (budoucí držitel) musí na úřad příslušný k vydání dostavit osobně.


Cestovní pas ČR může být vydán pouze občanovi ČR na základě žádosti podané u úřadu příslušného k jeho vydání dle místa trvalého pobytu žadatele.

Magistrát města Olomouce, odbor správy, oddělení evidence obyvatel občanských průkazů a cestovních dokladů, pracoviště Palackého 14, 2.patro.


Úřední hodiny:

Pondělí    8:00 - 12:00     13:00 - 17:00 hod.

Úterý        8:00 - 12:00     13:00 - 15:30 hod.

Středa      8:00 - 12:00      13:00 - 19:00 hod. (červenec a srpen do 18:00 hod.)

Čtvrtek     8:00 - 12:00      13:00 - 15:30 hod.

Pátek       ZAVŘENO


Cestovní pas vydá občanovi obecní úřad obce s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze úřad městské části určený statutem hlavního města Prahy, u něhož občan podal žádost o jeho vydání.

Pokud podal žádost o vydání cestovního pasu u zastupitelského úřadu, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem, vydá cestovní doklad obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu občana nebo jeho posledního trvalého pobytu na území České republiky.


Doklady potřebné k vydání cestovního pasu musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii

Občan 0-15 let:

Občan 15-18 let:

Občan starší 18 let:


Žadatel o E-pas již nepředkládá vyplněnou žádost, tato bude zpracována přímo se žadatelem po předložení příslušných dokladů.
Žadateli o pas v kratší lhůtě bude předložena žádost, kterou si občan vyplní.


Poplatky

občané starší 15 let 600 Kč platnost 10 let
občané mladší 15 let 100 Kč platnost 5 let
cestovní doklad vydán ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů    
  • občané starší 15 let
4000 Kč platnost 10 let
  • občané mladší 15 let
2000 Kč platnost 5 let
za vyzvedenutí CD u jiného úřadu než byla žádost podán 100 Kč

 

Cestovní doklad se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (E-pas) bude vydán v zákonné lhůtě 30 dnů. Cestovní doklad tzv. blesk ve lhůtě 15 dnů.


K vydání E-pasu se občan (budoucí držitel) musí na úřad příslušný k vydání dostavit osobně, případně je možnost převzetí CD zmocněncem na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem z důvodu zvlášť zřetele hodného (zdravotních či pracovních důvodů).

Občan 0-15 let:

Občan 15-18 let:


Sankce

Za přestupek dle § 34a zákona o cestovních dokladech podle odstavce 1 písm. a) až j) lze uložit pokutu do 10 000 Kč. Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

Za přestupek podle odstavce 1 písm. k) lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč. Tohoto přestupku se dopustí ten, kdo