Navigace

Obsah

Vydání občanského průkazu

Základní informace

Občanský průkaz je doklad totožnosti, který je povinen mít každý občan České republiky s trvalým pobytem na území České republiky starší 15 let. Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena. Občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, může mít OP jen v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

O vydání občanského průkazu žádá sám občan, pokud je starší 15 let. Žádost a doklady potřebné pro vydání občanského průkazu může za občana předložit i jiná osoba, která se nemusí prokazovat plnou mocí; údaje této osoby v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, datum a místo narození se zapisují na žádost. Jde-li o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, příp. se strojově čitel.údaji a s el.čipem, může jiná osoba předložit žádost a doklady, jen pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností nepořizuje při zpracování žádosti digitalizovanou podobu občana a jeho podpisu.
Za občana mladšího 15 let žádá zákonný zástupce.
Za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům žádá, předkládá doklady a občanský průkaz přebírá opatrovník.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti o vydání občanského průkazu a předložením všech potřebných dokladů.

Dotčené instituce

Požádat o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo o občanský průkaz se strojově čitelnými údaji může občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

V Olomouci na Magistrátu města Olomouce, odbor správních činností, oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, a to na pracovišti Palackého 14, 2. patro.

Úřední hodiny:

Po        8.00 – 12.00    13:00 – 17:00 hod.

Út        8:00 – 12:00   13:00 – 15:30 hod.

St        8:00 – 12:00   13:00 – 18:00 hod.

Čt        8:00 – 12:00   13:00 – 15:30 hod.

 

V Litovli v budově Městského úřadu, nám. Přem. Otakara 777/2, cestovní doklady a občanské průkazy se nachází v 1. patře budovy.

Úřední hodiny: pondělí a středa 7:00 - 16:40 hodin s polední přestávkou 11:30 - 12:00 hodin.

 

V Prostějově v budově Magistrátu města Prostějova, odd. registru obyv., OP a CD, Školní 4 (přízemí)

Úřední hodiny:

Pondělí           7:00-17:00

Úterý              7:00-16:00

Středa             7:00-17:00

Čtvrtek            7:00-16:00

Pátek               7:00-14:00

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Podání žádosti, případně ohlášení ztráty, odcizení, poškození a nálezu občanského průkazu - v Olomouci na Magistrátu města Olomouce, odbor správních činností, oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, a to na pracovišti Palackého 14, 2.NP.

Ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu je občan povinen neprodleně ohlásit. Oznámení může učinit na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričním úřadu. Zde může odevzdat i nalezený občanský průkaz. Odcizení občanského průkazu je možno ohlásit též Policii České republiky. V zahraničí je nutno ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení nebo zničení občanského průkazu nebo jeho nález nejbližšímu zastupitelskému úřadu.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Vydání 1.občanského průkazu

Za přítomnosti občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce.

Vydání občanského průkazu z důvodu konce platnosti

Vydání občanského průkazu po ztrátě, odcizení, poškození

Vydání občanského průkazu po změně rodinného stavu

Pokud občan sdělí, že si nepřeje zapsání údaje o rodinném stavu nebo partnerství, tento údaj se do občanského průkazu nezapíše. Je-li však tento údaj uveden v OP, je povinností občana požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů od změny.
(sňatek,uzavření registrovaného partnerství, zánik partnerství,rozvod, ovdovění).

Vydání občanského průkazu občanovi, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena

Jde-li o občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý tuto povinnost splnit, žádost podává opatrovník.

Vydání občanského průkazu občanovi zbaveného způsobilosti k právním úkonům

VŠECHNY DOKLADY SE PŘEDKLÁDAJÍ V ORIGINÁLU NEBO V ÚŘEDNĚ OVĚŘENÉ KOPII.

Formuláře

Na pracovišti Palackého 14 v Olomouci se vyřizuje žádost s využitím údajů vedených v registru obyvatel, v evidenci obyvatel, v evidenci občanských průkazů, popřípadě v agendovém informačním systému evidence cestovních dokladů.

Správní a jiné poplatky

Poplatek za vydání občanského průkazu lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou přímo na přepážce na pracovišti Palackého 14.

Správní poplatek u vydání OP ve zkrácené lhůtě činí:

Lhůty pro vyřízení
Možnost řešit elektronicky

Magistrát města Olomouce:

Právní předpisy

Zákon č. 328/1999 Sb. , o občanských průkazech ve znění pozdějších předpisů

Související právní předpisy

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů

Sankce

Dle § 16a odst.1 zákona o OP se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že