Navigace

Obsah

Trvalý pobyt

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, která je vedena v základním registru obyvatel, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

Kdo a za jakých podmínek

Ohlášení změny místa trvalého pobytu provede občan osobně na ohlašovně (evidenci obyvatel) obecního úřadu v místě nového trvalého pobytu. Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce, nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřené do péče rozhodnutím soudu. Za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání o hlášení změny místa trvalého pobytu, ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce. Za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

Jak a kam se obrátit

Změnu místa trvalého pobytu lze provést na Úřadě městyse Náměšť na Hané, nám. T.G.Masaryka, kancelář evidence obyvatel, v úřední dny pondělí a středa 7:00 - 11:00 hod. a 11:30 - 17:00 hod.

Co musíte předložit

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

Sankce

Zjistí-li se při hlášení místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v základním registru obyvatel nebo v informačním systému, vyzve ohlašovna občana k jejich odstranění. Ve výzvě stanoví lhůtu k jejich odstranění, nejméně však 15 dnů. Pokud občan nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní, rozhodne ohlašovna o tom, že změna trvalého pobytu nebude zaevidována.

Dle ust.§ 17d zákona o evidenci obyvatel se přestupku se dopustí ten, kdo

Za přestupek podle písm. a) lze uložit pokutu do 25 000 Kč, za přestupek podle odstavce b), c) a d) pokutu do 100 000 Kč.