Navigace

Obsah

Uzavření manželství

Základní informace

Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku (občanský i církevní sňatek dle platné právní úpravy je postaveny na stejnou úroveň). Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy (snoubenců), kteří spolu chtějí uzavřít manželství, o tom, že spolu vstupují do manželství. Snoubenci při sňatečném obřadu uvedou, že jim nejsou známy překážky, které by jim bránily uzavřít manželství, že navzájem znají svůj zdravotní stav a že zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné zajištění po uzavření manželství.

Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní a činí se v přítomnosti dvou svědků.

Byl-li uzavřen občanský sňatek, nemají následné náboženské obřady právní následky. Byl-li uzavřen církevní sňatek, nelze následně uzavřít občanský sňatek.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Snoubenci nebo zplnomocněný zástupce jednoho ze snoubenců.

Podmínky a postup řešení

Občanský sňatek

Uzavírá se před:

  • starostou, místostarostou obce a pověřenými členy zastupitelstva městyse Náměšť na Hané
  • starostou, místostarostou obce Loučany, která není matričním úřadem, je-li alespoň jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu v obci
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Osobní návštěvou na matrice: je nutné si předem domluvit termín a místo konání svatebního obřadu. Předběžnou rezervaci termínu lze domluvit i telefonicky.

Jak a kam se obrátit?

Nutno nejprve vybrat termín k uzavření manželství.

Po vybrání místa a termínu se obrátit na matriční úřad, do jehož správního obvodu vybraná lokalita k uzavření manželství spadá. U tohoto matričního úřadu nebo jeho prostřednictvím lze domluvit místo a termín uzavření manželství, má-li být manželství uzavřeno občanskou formou. Bližší informace sdělí matriční úřad.

Sňatky se konají v obřadní síni náměšťského zámku pro snoubence bydlící v matr. obvodu i pro snoubence bydlící mimo obvod.

Podmínkou zapsání závazného termínu je zaplacení poplatku v hotovosti na Úřadě městyse v Náměšti na Hané nebo bezhotovostní platbou na účet městyse č. 1815818369/0800, VS = datum sňatku ve tvaru DD,MM,RR, do poznámky uveďte příjmení snoubenců - matrika - tel. 585 757 815, mob. 723 521 788.

Co musíte předložit?

Doklady potřebné k uzavření manželství:


Sňatek v cizině

Před konáním sňatku v cizině je třeba vyřídit si na matrice podle místa svého trvalého pobytu Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. Platnost tohoto dokladu je 6 měsíců ode dne vydání. K jeho vystavení je nutné předložit:

O podrobnostech a některých odlišnostech ve věci vydání Vysvědčení o právní způsobilosti a o tom, zda je nutné nechat doklad opatřit vyššími ověřeními, se informujte na matrice úřadu.

Za vydání Vysvědčení o právní způsobilosti se platí správní poplatek 500,- Kč.

Informace o uzavření manželství s cizincem a potřebných dokladech: