Navigace

Obsah

Nahlížení do matriční knihy


Základní informace

Do matričních knih vedených Úřadem městyse Náměšť na Hané – matričním úřadem se zapisuje narození, uzavření manželství, úmrtí, ke kterým došlo ve správním obvodu tohoto matričního úřadu Náměšť na Hané a Loučany. Dále se do matričních knih zapisují další skutečnosti, jimiž se tyto zápisy mění a doplňují. Z provedených zápisů se vydávají matriční doklady – prvopisy (rodný list, oddací list, úmrtní list a doklad o registrovaném partnerství), které obsahují údaje o skutečnostech zapsaných v matriční knize podle stavu ke dni jeho vydání.
Oprávněná osoba se může nahlédnutím do matriční knihy seznámit se všemi údaji zapsanými v matriční knize (tj. včetně dodatečných záznamů a oprav).

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Matriční úřad povolí nahlédnutí do matriční knihy narození, uzavření manželství, úmrtí nebo sbírky listin:

V případě osvojení mohou nahlédnout do zápisu pouze osvojitelé a po dovršení 12 let i osvojenec.

Podmínky a postup řešení

Nahlížet do matričních knih a činit výpisy z nich lze pouze za přítomnosti matrikáře.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti na matričním úřadu.

Dotčené instituce

Žadatel se obrátí osobně nebo písemně na matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství nebo registrované partnerství nebo zemřela.

Jde-li o matriční událost státního občana České republiky v cizině, pak na Úřad městské části Brno-střed, zvláštní matriku.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Matriční události narození, uzavření manželstvíúmrtí ve správním obvodu matričního úřadu Náměšť na Hané a Loučany vyřizuje:

Úřad městyse Náměšť na Hané, matrika, nám. T.G.Masaryka 100, Náměšť na Hané

Tel.: 585 757 815, 723 521 788, e-mail: matrika@namestnahane.cz

Úřední dny:

Pondělí 7:00 – 11:00 hod.; 11:30 – 17:00 hod.

Středa   7:00 – 11:00 hod.; 11:30 – 17:00 hod.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Žadatel předloží:

Formuláře

Žádost o povolení nahlédnutí do matriční knihy

Správní a jiné poplatky

Při nahlédnutí do matriční knihy na konkrétní zápis nebo nahlédnutí do podkladů uložených ve sbírce listin ke konkrétnímu matričnímu zápisu se za každou matriční událost uhradí správní poplatek 50,- Kč. Za vyhledávání v matričních knihách, sbírkách listin nebo v druhopisech matričních knih vedených do 31. prosince 1958 se hradí správní poplatek 200,- Kč za každou i započatou hodinu. Za doslovný výpis z matričních knih formou fotokopie matričního zápisu se hradí správní poplatek 15,- Kč za první stránku a 5,- Kč za každou další i započatou stránku, je-li kopie pořizována na kopírovacím zařízení nebo na tiskárně počítače. 

Lhůty pro vyřízení

U matričních událostí po roce 1950 – pokud znáte datum matriční události, je žádost vyřízena neprodleně.
U matričních událostí do roku 1950 – nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.

Možnost řešit elektronicky

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Právní předpisy