Navigace

Obsah

Vidimace a legalizace

Na Úřadě městyse v Náměšti na Hané provádí ověřování:


OVĚŘOVÁNÍ LISTIN (Vidimace)
 
 • Co potřebujete: listinu včetně pořízené kopie
 • Typy listin, které lze ověřit (vidimovat):
  • prvopis
  • již ověřenou vidimovanou listinu
  • výstup z autorizované konverze dokumentů
  • opis nebo kopii pořízenou ze spisu
  • stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu
 • Kolik to bude stát:
  • 30,- Kč za každou i započatou stránku

OVĚŘOVÁNÍ PODPISŮ (Legalizace)
 • Co potřebujete:
  • platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky
  • průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad nebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince
  • průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení mezinárodní ochrany
  • průkaz povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl
  • průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany
  • průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana
  • listinu, na které chcete podpis ověřit
 • Typy listin, na kterých lze provést ověření podpisu (legalizaci):
  • listina s českým textem
  • vícejazyčný formulář (musí obsahovat i český jazyk)
  • cizojazyčný text, který je úředně přeložen do českého jazyka
 • Kolik to bude stát:
  • 30,- Kč za každý podpis
  • držitelé průkazu ZTP a ZTP/P jsou od poplatku osvobozeni