Navigace

Obsah

Vydání druhopisu matričního dokladu


Základní informace

Do matričních knih vedených Úřadem městyse Náměšť na Hané -  matričním úřadem se zapisuje narození, uzavření manželství, úmrtí, ke kterým došlo ve správním obvodu tohoto matričního úřadu Náměšť na Hané a Loučany. Dále se do matričních knih zapisují další skutečnosti, jimiž se tyto zápisy mění a doplňují. Z provedených zápisů se vydávají matriční doklady – prvopisy (rodný list, oddací list, úmrtní list a doklad o registrovaném partnerství), které obsahují údaje o skutečnostech zapsaných v matriční knize podle stavu ke dni jeho vydání.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Matriční úřad vydá matriční doklad:

Matriční úřad vydá úmrtní list fyzické osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo osobě, která je vypravitelem jeho pohřbu.

Požádá-li fyzická osoba o vydání matričního dokladu nebo doslovného výpisu z matriční knihy prostřednictvím zmocněnce, musí být její podpis na plné moci úředně ověřen.

Podmínky a postup řešení

Matriční doklad, potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize a doslovný výpis z matriční knihy vedené v jiném než českém jazyce, s výjimkou kopie matričního zápisu, se vydává v českém jazyce.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti na matričním úřadu.

Dotčené instituce

Žadatel se obrátí osobně nebo písemně na matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela.
Jde-li o matriční událost státního občana České republiky v cizině, pak na Úřad městské části Brno-střed, zvláštní matriku.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Matriční události narození, uzavření manželstvíúmrtí ve správním obvodu matričního úřadu Náměšť na Hané a Loučany, vyřizuje:

Úřad městyse Náměšť na Hané, matrika, nám. T.G.Masaryka 100, Náměšť na Hané

Tel.: 585 757 815, 723 521 788, e-mail: matrika@namestnahane.cz

Úřední hodiny:

Pondělí 7:00 – 11:00 hod.; 11:30 – 17:00 hod.

Středa   7:00 – 11:00 hod.; 11:30 – 17:00 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Žadatel předloží:

Formuláře
Správní a jiné poplatky

Za vydání stejnopisu (druhopisu) rodného, oddacího nebo úmrtního listu se platí správní poplatek 100,- Kč

Lhůty pro vyřízení

U matričních událostí po roce 1950 – pokud znáte datum matriční události, je žádost vyřízena neprodleně.
U matričních událostí do roku 1950 – nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.

Právní předpisy