Navigace

Obsah

Volby do zastupitelstev obcí


Výsledky voleb do zastupitelstva městyse

Náměšť na Hané

Počet
volených
členů
zastupitelstva
Počet
volebních
obvodů
Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
celkem zpr. v %
15 1 3 3 100,00 1 659 873 52,62 872 11 462
 
 
Kandidátní listina Hlasy Počet
kandidátů
Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů
Přepočtené %
platných hlasů
Počet
mandátů
Podíly
hlasů
číslo název abs. v %
1 Občanská demokratická strana 4 267 37,23 15 11 462,00 37,22 6 X
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 733 23,84 15 11 462,00 23,84 3 X
3 SNK "PRO NÁMĚŠŤ" 4 462 38,93 15 11 462,00 38,92 6 X

Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
zvolení
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Občanská demokratická strana 1 Husičková Marta Mgr. 63 ODS ODS 413 9,67 1
1 Občanská demokratická strana 2 Ošťádal Bohuslav 59 ODS ODS 390 9,13 2
1 Občanská demokratická strana 9 Strážnický Filip Mgr. 26 ODS BEZPP 372 8,71 3
1 Občanská demokratická strana 5 Zacpálková Hana Ing. 32 ODS BEZPP 351 8,22 4
1 Občanská demokratická strana 6 Otruba Tomáš 39 ODS BEZPP 351 8,22 5
1 Občanská demokratická strana 3 Brzák Jaroslav Ing. 44 ODS BEZPP 223 5,22 6
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 Kurfürst Pavel Ing. 44 KDU-ČSL KDU-ČSL 344 12,58 1
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 Kašparová Zajíčková Eva Mgr. 32 KDU-ČSL BEZPP 250 9,14 2
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 7 Buiglová Alice Ing. 31 KDU-ČSL BEZPP 243 8,89 3
3 SNK "PRO NÁMĚŠŤ" 2 Huňková Diana Ing. 42 NK BEZPP 425 9,52 1
3 SNK "PRO NÁMĚŠŤ" 1 Švarc Marek 43 NK BEZPP 393 8,80 2
3 SNK "PRO NÁMĚŠŤ" 10 Hrabal Miroslav Ing. 53 NK BEZPP 373 8,35 3
3 SNK "PRO NÁMĚŠŤ" 11 Drška Vlastimil 50 NK BEZPP 338 7,57 4
3 SNK "PRO NÁMĚŠŤ" 3 Kašpar Ondřej Mgr. 37 NK BEZPP 313 7,01 5
3 SNK "PRO NÁMĚŠŤ" 4 Solovská Ivana Bc. 35 NK BEZPP 288 6,45 6

 

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

Volby do zastupitelstev obcí proběhnou

v pátek 5. října 2018 od 14 hodin do 22 hodin

a

v sobotu 6. října 2018 od 8 hodin do 14 hodin

v Náměšti na Hané v těchto volebních místnostech:

volební okrsek č. 1 – zasedací místnost úřadu městyse, nám. T.G.Masaryka 100, Náměšť na Hané

volební okrsek č. 2 - budova Základní školy, Komenského 283, Náměšť na Hané

volební okrsek č. 3 – hasičská zbrojnice, Nové Dvory 579, Náměšť na Hané

- Nové Dvory


Volby do zastupitelstev obcí

(zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)

 

Právo volit do zastupitelstva obce má občan obce za předpokladu, že:


Způsob hlasování


Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů úřad městyse Náměšť na Hané a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou, hlasovacími lístky a výpisem ze seznamu voličů pro volby do zastupitelstev obcí.

Kdo z občanů má zájem o hlasování do přenosné volební schránky, může se nahlásit na úřadě městyse v Náměšti na Hané tel. 585 757 811, mob. 723 654 723 do pátku 5. října 2018 do 11:00 hod.


Volby do zastupitelstev obcí byly vyhlášeny prezidentem republiky na 5. a 6. října 2018.

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu ČR a voleb do zastupitelstev obcí 2018

Registračním úřadem pro volby do zastupitelstev obcí je Magistrát města Olomouce - informace zdeSeznam voličů

Základní informace

Stálý seznam voličů vede Úřad městyse Náměšť na Hané pro voliče, kteří jsou v Náměšti na Hané přihlášeni k trvalému pobytu. Každý volič si může v úředních hodinách na Úřadě městyse Náměšť na Hané, evidenci obyvatel ověřit, zda je v seznamu zapsán, popř. může požadovat doplnění údajů či provedení oprav.

Informace pro cizince – občany EU

Právo volit do zastupitelstev obcí má i státní občan jiného státu, jehož občanům právo volit do zastupitelstev obcí přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána, a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, a to za podmínky, že:

Jedná se pouze o občany členských států Evropské unie ( Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Spojené království, Švédsko), kteří splňují podmínky pro přiznání volebního práva. Tito občané, pokud chtějí uplatnit své volební právo, musí požádat o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. Pokud občan státu EU požádal o zápis do dodatku ke stálému seznamu voličů již v předchozích volbách do zastupitelstev obcí, je již v dodatku uveden a žádat nemusí.

Žádost o zápis do dodatku může volič - občan jiného státu - podat Úřadu městyse Náměšť na Hané, nám. T.G.Masaryka 100, Náměšť na Hané a to již v současné době, nejpozději však do 3. října 2018 do 16.00 hodin.

Žádost může být učiněna písemně nebo osobně. Z žádosti musí být zřejmé, že se žadatel domáhá zápisu do dodatku, žadatel musí minimálně uvést svoje jméno, příjmení, datum narození, pro bližší identifikaci i místo trvalého popř. přechodného pobytu (adresa) v ČR.

Pokud volič - občan jiného státu EU - o zápis do dodatku nepožádá, hlasovat ve volbách do zastupitelstva městyse Náměšť na Hané nemůže!

Úřední hodiny a kontakty:

Pondělí: 7.00-11:00 11:30-17:00
Středa: 7.00-11:00 11:30-17:00

Helena Mariánková

tel.: 585 757 815, mob. 723 521 788


Požadavky na přenosnou hlasovací schránku adresujte na :

e-mail: podatelna@namestnahane.cz, tel.: 585 757 811.


Informace pro členy okrskových volebních komisí

Informace pro volební strany k delegování členů do okrskových volebních komisí

Ve smyslu zákona č. 491/2001 Sb. může každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce, v termínu nejpozději 30 dnů před konáním voleb (tj. do 5. 9. 2018) delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do každé ze 3 okrskových volebních komisí.

Delegování členů a náhradníků se provede tak, že se jejich seznam osobně doručí nebo zašle starostovi, a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka, a jméno a příjmení zmocněnce volební strany, popřípadě jméno a příjmení osoby, která byla k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která k seznamu přiloží kopii tohoto pověření. Seznam podepíše zmocněnec či jím pověřená osoba.

Z organizačních důvodů si vás dovolujeme požádat, abyste u delegovaných členů mimo zákonem stanovených údajů - tj.:

pokud možno uváděli i telefonický kontakt, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty a údaj do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové zařazeni, aby bylo možné vámi předané podklady co nejrychleji zpracovat. Připomínáme, že v souladu s výše uvedeným zákonem člen okrskové volební komise nesmí být kandidátem pro tyto volby.

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí bude zasláno delegovaným zástupcům na vámi uvedený kontakt.


Informace k prvnímu zasedání okrskových volebních komisí

První zasedání okrskových volebních komisí se bude konat ve středu 12. 9. 2018 v 16:00 hod. v zasedací místnosti úřadu městyse Náměšť na Hané

ČSÚ: Videopořad pro volby do zastupitelstev obcí 2018 (všechna videa)


Odkazy

Informace MVČR

Informace KÚOK