Náměšť na Hané - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Uzavření manželství

Základní informace

Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku (občanský i církevní sňatek dle platné právní úpravy je postaveny na stejnou úroveň). Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy (snoubenců), kteří spolu chtějí uzavřít manželství, o tom, že spolu vstupují do manželství. Snoubenci při sňatečném obřadu uvedou, že jim nejsou známy překážky, které by jim bránily uzavřít manželství, že navzájem znají svůj zdravotní stav a že zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné zajištění po uzavření manželství.

Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní a činí se v přítomnosti dvou svědků.

Byl-li uzavřen občanský sňatek, nemají následné náboženské obřady právní následky. Byl-li uzavřen církevní sňatek, nelze následně uzavřít občanský sňatek.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Snoubenci nebo zplnomocněný zástupce jednoho ze snoubenců.

Podmínky a postup řešení

Občanský sňatek - Uzavírá se před:

 • starostou, místostarostou obce a pověřenými členy zastupitelstva městyse Náměšť na Hané
 • starostou, místostarostou obce Loučany, která není matričním úřadem, je-li alespoň jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu v obci

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Osobní návštěvou na matrice: je nutné si předem domluvit termín a místo konání svatebního obřadu. Předběžnou rezervaci termínu lze domluvit i telefonicky.

Jak a kam se obrátit?

Nutno nejprve vybrat termín k uzavření manželství.

Po vybrání místa a termínu se obrátit na matriční úřad, do jehož správního obvodu vybraná lokalita k uzavření manželství spadá. U tohoto matričního úřadu nebo jeho prostřednictvím lze domluvit místo a termín uzavření manželství, má-li být manželství uzavřeno občanskou formou. Bližší informace sdělí matriční úřad.

Sňatky se konají v obřadní síni náměšťského zámku pro snoubence bydlící v matr. obvodu i pro snoubence bydlící mimo obvod.

Podmínkou zapsání závazného termínu je zaplacení poplatku v hotovosti na Úřadě městyse v Náměšti na Hané nebo bezhotovostní platbou na účet městyse č. 1815818369/0800, VS = datum sňatku ve tvaru DD,MM,RR, do poznámky uveďte příjmení snoubenců - matrika - tel. 585 757 815, mob. 723 521 788.

Co musíte předložit?

Doklady potřebné k uzavření manželství:

 • vyplněný dotazník k uzavření manželství - snoubenci vyplňují první a druhou stranu, třetí a čtvrtou si vyplní za jejich přítomnosti matrikářka
 • žádost o povolení uzavření manželství na jiném vhodném místě nebo mimo dobu stanovenou radou městyse
 • platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost (OP, pas)
 • rodný list,
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem)
 • výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem),
 • úmrtní list zemřelého manžela/ky
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství (opatřen doložkou nabytí právní moci rozsudku),
 • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci,
 • osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena, nebo fyzická osoba stižená duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
 • pokud snoubenec, popřípadě snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, nebo snoubenec, popřípadě snoubenci jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka si zajišťují snoubenci sami na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit.
 • jde-li o cizince - vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR, které nesmí být starší 7 pracovních dnů. Je-li žádost o vysvědčení oprávní způsobilosti podána matričnímu úřadu v listinné podobě, musí být podpis žadatele na žádosti, popř. na plné moci, která je součástí žádosti, úředně ověře. Potvrzení o oprávněnosti pobytu nemusí předkládat občan EU, občan jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Island, Lichtenštějnsko, Norsko) a Švýcarska. Předkládáné listiny k uzavření manželství, které jsou vydány orgány cizího státu, musí být opatřeny předepsanými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak a úředně přeloženy do českého jazyka tlumočníkem, který je jmenovaný ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu. Seznam tlumočníků zde.

Sňatek v cizině

Před konáním sňatku v cizině je třeba vyřídit si na matrice podle místa svého trvalého pobytu Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. Platnost tohoto dokladu je 6 měsíců ode dne vydání. K jeho vystavení je nutné předložit:

 • doklad totožnosti,
 • rodný list,
 • výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem),
 • doklad o zániku předchozího manželství nebo registrovaného partnerství.

O podrobnostech a některých odlišnostech ve věci vydání Vysvědčení o právní způsobilosti a o tom, zda je nutné nechat doklad opatřit vyššími ověřeními, se informujte na matrice úřadu.

Za vydání Vysvědčení o právní způsobilosti se platí správní poplatek 500,- Kč.

Informace o uzavření manželství s cizincem a potřebných dokladech: