Městys Náměšť na Hané
MěstysNáměšť na Hané

Kde nás najdete?

nám. T.G.Masaryka 100
783 44 Náměšť na Hané

mapa

Uzavření manželství

Základní informace

Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku (občanský i církevní sňatek dle platné právní úpravy je postaveny na stejnou úroveň). Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy (snoubenců), kteří spolu chtějí uzavřít manželství, o tom, že spolu vstupují do manželství. Snoubenci při sňatečném obřadu uvedou, že jim nejsou známy překážky, které by jim bránily uzavřít manželství, že navzájem znají svůj zdravotní stav a že zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné zajištění po uzavření manželství.

Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní a činí se v přítomnosti dvou svědků.

Byl-li uzavřen občanský sňatek, nemají následné náboženské obřady právní následky. Byl-li uzavřen církevní sňatek, nelze následně uzavřít občanský sňatek.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Snoubenci nebo zplnomocněný zástupce jednoho ze snoubenců.

Podmínky a postup řešení

Občanský sňatek - Uzavírá se před:

 • starostou, místostarostou obce a pověřenými členy zastupitelstva městyse Náměšť na Hané
 • starostou, místostarostou obce Loučany, která není matričním úřadem, je-li alespoň jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu v obci

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Osobní návštěvou na matrice: je nutné si předem domluvit termín a místo konání svatebního obřadu. Předběžnou rezervaci termínu lze domluvit i telefonicky.

Jak a kam se obrátit?

Nutno nejprve vybrat termín k uzavření manželství.

Po vybrání místa a termínu se obrátit na matriční úřad, do jehož správního obvodu vybraná lokalita k uzavření manželství spadá. U tohoto matričního úřadu nebo jeho prostřednictvím lze domluvit místo a termín uzavření manželství, má-li být manželství uzavřeno občanskou formou. Bližší informace sdělí matriční úřad.

Sňatky se konají v obřadní síni náměšťského zámku pro snoubence bydlící v matr. obvodu i pro snoubence bydlící mimo obvod.

Podmínkou zapsání závazného termínu je zaplacení poplatku v hotovosti na Úřadě městyse v Náměšti na Hané nebo bezhotovostní platbou na účet městyse č. 1815818369/0800, VS = datum sňatku ve tvaru DD,MM,RR, do poznámky uveďte příjmení snoubenců - matrika - tel. 585 757 815, mob. 723 521 788.

Co musíte předložit?

Doklady potřebné k uzavření manželství:

 • vyplněný dotazník k uzavření manželství - snoubenci vyplňují první a druhou stranu, třetí a čtvrtou si vyplní za jejich přítomnosti matrikářka
 • žádost o povolení uzavření manželství na jiném vhodném místě nebo mimo dobu stanovenou radou městyse
 • platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost (OP, pas)
 • rodný list,
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem)
 • výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem),
 • úmrtní list zemřelého manžela/ky
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství (opatřen doložkou nabytí právní moci rozsudku),
 • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci,
 • osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena, nebo fyzická osoba stižená duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
 • pokud snoubenec, popřípadě snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, nebo snoubenec, popřípadě snoubenci jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka si zajišťují snoubenci sami na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit.
 • jde-li o cizince - vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR, které nesmí být starší 7 pracovních dnů. Je-li žádost o vysvědčení oprávní způsobilosti podána matričnímu úřadu v listinné podobě, musí být podpis žadatele na žádosti, popř. na plné moci, která je součástí žádosti, úředně ověře. Potvrzení o oprávněnosti pobytu nemusí předkládat občan EU, občan jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Island, Lichtenštějnsko, Norsko) a Švýcarska. Předkládáné listiny k uzavření manželství, které jsou vydány orgány cizího státu, musí být opatřeny předepsanými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak a úředně přeloženy do českého jazyka tlumočníkem, který je jmenovaný ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu. Seznam tlumočníků zde.

Sňatek v cizině

Před konáním sňatku v cizině je třeba vyřídit si na matrice podle místa svého trvalého pobytu Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. Platnost tohoto dokladu je 6 měsíců ode dne vydání. K jeho vystavení je nutné předložit:

 • doklad totožnosti,
 • rodný list,
 • výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem),
 • doklad o zániku předchozího manželství nebo registrovaného partnerství.

O podrobnostech a některých odlišnostech ve věci vydání Vysvědčení o právní způsobilosti a o tom, zda je nutné nechat doklad opatřit vyššími ověřeními, se informujte na matrice úřadu.

Za vydání Vysvědčení o právní způsobilosti se platí správní poplatek 500,- Kč.

Informace o uzavření manželství s cizincem a potřebných dokladech:

Úřad městyse

Usnesení rady a zastupitelstva městyse

logo

Turistické informační centrum

Hrad 1, Náměšť na Hané

logo

Klikací rozpočet

rozpočet

Svozový kalendář 2023

kalendářkalendář

Malovaná mapa Náměšť na Hané

plakát

llogo

Průvodce životními událostmi

logo

Mediální partneři

logologologo

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Městys Náměšť na Hané

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Obsazenost kulturního zařízení

logo

Partnerská města

Jsme členy

Dotace