Důležitá telefonní čísla

tabulka

Kalendář akcí

Video Hanácké ráj

 

Svozový kalendář 2018

12

 

 

Mediální partneři

logologologo

Odkazy

 

logo

logo

logo

logologologo

 

Evropská databanka

 

mapa 2mapa 1

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Osvědčení o státním občanství

Osvědčení, případně potvrzení o státním občanství ČR jsou listiny, kterými se prokazuje státní občanství České republiky.

Státní občanství České republiky se prokazuje:

 • občanským průkazem;
 • cestovním pasem;
 • osvědčením, popřípadě potvrzením o státním občanství České republiky;
 • vysvědčením o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství České republiky uveden.

Kdo a za jakých podmínek:

Žádost o vydání osvědčení o státním občanství České republiky podává občan ČR, za nezletilého občana ČR (do 18 let) jeho zákonný zástupce.

Osvědčení o státním občanství ČR je nutné předložit k žádosti o vydání prvního občanského průkazu, pokud 15letá osoba nevlastní platný cestovní pas, nebo k žádosti o první samostatný cestovní pas pro osobu mladší 15 let.

Fyzická osoba, která měla k 31. prosinci 1992 státní občanství České a Slovenské Federativní republiky a která v průběhu roku 1993 provedla volbu státního občanství Slovenské republiky, může požádat o vydání osvědčení o státním občanství České republiky.

Jak a kam se obrátit:

Žádost o vydání osvědčení o státním občanství České republiky se podává u krajského úřadu nebo u matričních úřadů, tzn. u obecního úřadu III. stupně (Magistrát města), městského úřadu, v hlavním městě Praze u úřadu městské části, v územně členěných statutárních městech u úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části, pro územní vojenské újezdy u újezdního úřadu určeného zvláštním právním předpisem, příslušného podle místa trvalého, popřípadě posledního trvalého pobytu osoby, o jejíž státní občanství se jedná. Pokud osoba na území České republiky trvalý pobyt nikdy neměla, podává žádost u Úřadu městské části Praha 1.

Má-li osoba trvalý pobyt v cizině, může žádost podat prostřednictvím zastupitelského úřadu České republiky. Tento úřad je povinen žádost postoupit úřadu příslušnému k vydání osvědčení o státním občanství České republiky nejpozději do 15 dnů od jejího podání.

Co musíte předložit:

K žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR je nutné doložit:

 • vyplnění předepsaných tiskopisů
 • domovský list (pokud jej žadatel vlastní)
 • event. další doklady, kterými lze prokázat státní občanství
 • rodný list žadatele (jsou-li rodiče žadatele narozeni po 1. 1. 1954, doloží též oddací list rodičů vydaný před 1. 7. 2001, v ostatních případech jejich rodné listy);
 • průkaz totožnosti žadatele, popř. zákonného zástupce;
 • potvrzení o místě trvalého pobytu v případě, že v nedávné době došlo k jeho změně.

Žádost o vystavení osvědčení o státním občanství České republiky:

 • pro osobu mladší 18 let
 • dotazník ke zjištění státního občanství České republiky a vydání osvědčení o státním občanství České republiky
 • pro osoby zbavené zcela-částečně právní způsobilosti

Poplatky:

Za vydání osvědčení o státním občanství ČR k vystavení prvního občanského průkazu v 15 letech občana se neplatí žádný správní poplatek.
Za vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství ČR se hradí 100 Kč.
 

Za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství zaplatí snoubenec 500,- Kč, platnost dokladu 6 měsíců.