Důležitá telefonní čísla

tabulka

Kalendář akcí

Video Hanácké ráj

 

Svozový kalendář 2018

12

 

 

Mediální partneři

logologologo

Odkazy

 

logo

logo

logo

logologologo

 

Evropská databanka

 

mapa 2mapa 1

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Úmrtí - vystavení úmrtního listu

Příslušný k zápisu úmrtí je matriční úřad v jehož správním obvodu fyzická osoba zemřela.

Zápis do knihy úmrtí se provede na základě listu o prohlídce zemřelého, který matriční úřad obdrží od poskytovalatele zdravotních služeb.


Při úmrtí osoby obdrží matriční úřad od poskytovalele zdravotních služeb „List o prohlídce zemřelého“, na jehož základě zapíše zemřelou osobu do knihy úmrtí a vystaví úmrtní list. Pokud jsou pohřební službou doručeny i všechny předepsané doklady k vystavení úmrtního listu, je vystavený úmrtní list zaslán na adresu vypravitele pohřbu, a to doporučenou poštou do vlastních rukou, v opačném případě je nezbytné si úmrtní list vyřídit osobně na matrice.

Úmrtí rodinného příslušníka
Po úmrtí osoby obdrží pozůstalý od lékaře, popřípadě od Policie ČR písemné oznámení o úmrtí. S tímto oznámením, občanským průkazem zemřelého a s jeho matričními doklady, zajistí objednavatel pohřbu v Pohřební službě den a způsob pohřbu a zároveň zde také sdělí adresu, na kterou mu má být úmrtní list zemřelého zaslán nebo oznámí, že si ho vyzvedne na matričním úřadě osobně.

Doklady potřebné pro vydání úmrtního listu

  • rodný list
  • oddací list (pokud byl stav zemřelé osoby ženatý či vdaná)
  • občanský průkaz zemřelého, v případě úmrtí cizího státního příslušníka pas či průkaz k povolení pobytu

Správní poplatek se neplatí.

  • vdovský důchod vyřizuje pozůstalý/á manžel/ka u České správy sociálního zabezpečení podle trvalého pobytu pozůstalé/ho

Informace o pohřebném http://portal.mpsv.cz/soc/ssp

K pozůstalostnímu řízení Vás vyzve notář (dle trvalého pobytu zemřelého).

Vyřízení nového občanského průkazu:

V případě úmrtí dochází u pozůstalého manžela nebo registrovaného partnera (partnerky) ke změně osobního stavu a tím i ke změně údajů zapisovaných do občanského průkazu.

Z tohoto důvodu je občan povinen do 15-ti pracovních dnů po obdržení úmrtního listu požádat o vydání nového občanského průkazu.

Základní informace pro pozůstalé.pdf