Důležitá telefonní čísla

tabulka

Kalendář akcí

Video Hanácké ráj

 

Svozový kalendář 2018

12

 

 

Mediální partneři

logologologo

Odkazy

 

logo

logo

logo

logologologo

 

Evropská databanka

 

mapa 2mapa 1

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Uzavření manželství

Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku.

Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy, kteří spolu chtějí uzavřít manželství (snoubenců) o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Snoubenci i svědkové se před obřadem prokazují matrikářce průkazy totožnosti (občanský průkaz, pas). Po uzavření manželství je manželům vydán oddací list. Do 15-ti dnů od převzetí oddacího listu jsou povinni si požádat o nové občanské průkazy (změna stavu, změna příjmení).

Kdo a za jakých podmínek?

Snoubenci nebo zplnomocněný zástupce jednoho ze snoubenců.

Snoubenci musí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu potřebné předepsané doklady, jimiž prokazují právní způsobilost k uzavření manželství. Rozsah předkládaných dokladů je upraven zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů tak, aby bylo možné spolehlivě prokázat, že jsou splněny všechny podmínky pro uzavření manželství stanovené tímto zákonem a zákonem o rodině.
Předkládané doklady musí mít náležitosti veřejných listin. Jsou-li vystaveny orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka - podrobné informace sdělí kterýkoli matriční úřad.

Formou občanského sňatku lze uzavřít manželství před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce.

Formou církevního sňatku lze uzavřít manželství před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností.

Jak a kam se obrátit?

Nutno nejprve vybrat místo a termín k uzavření manželství.

Po vybrání místa a termínu se obrátit na matriční úřad, do jehož správního obvodu vybraná lokalita k uzavření manželství spadá. U tohoto matričního úřadu nebo jeho prostřednictvím lze domluvit místo a termín uzavření manželství, má-li být manželství uzavřeno občanskou formou. Bližší informace sdělí matriční úřad.

Sňatky se konají v obřadní síni náměšťského zámku pro snoubence bydlící v matr. obvodu i pro snoubence bydlící mimo obvod.

Podmínkou zapsání závazného termínu je zaplacení poplatku v hotovosti na Úřadě městyse v Náměšti na Hané nebo bezhotovostní platbou na účet městyse č. 1815818369/0800, VS = datum sňatku ve tvaru DD,MM,RR, do poznámky uveďte příjmení snoubenců - matrika - tel. 585 757 815, mob. 723 521 788.

Prostory Zámku Náměšť na Hané je možno shlédnout ve fotogalerii internetových stránek.

Obřad trvá 30 minut, je doplněn živou hudbou a zpěvem.

Výběr 3 skladeb nutno dohodnout s matrikářkou minimálně 1 měsíc před obřadem. Nebude-li dohodnuto v termínu 1 měsíc před obřadem, úřad zajistí výběr skladeb sám.

 

Nabídka názvů skladeb ke svatebním obřadům.

Matrika nezajišťuje službu fotografa. Focení, případně videozáznam si zajišťují snoubenci sami. Nabídka fotografických služeb ke svatebním obřadům.

Co musíte předložit?

Doklady potřebné k uzavření manželství:

 

 • vyplněný dotazník k uzavření manželství - snoubenci vyplňují první a druhou stranu, třetí a čtvrtou si vyplní za jejich přítomnosti matrikářka
 • žádost o povolení uzavření manželství na jiném vhodném místě nebo mimo dobu stanovenou radou městyse
 • platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost (OP, pas)
 • rodný list,
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem)
 • výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem),
 • úmrtní list zemřelého manžela/ky
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství (opatřen doložkou nabytí právní moci rozsudku),
 • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci,
 • osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena, nebo fyzická osoba stižená duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
 • pokud snoubenec, popřípadě snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, nebo snoubenec, popřípadě snoubenci jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka si zajišťují snoubenci sami na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit.

 • jde-li o cizince - vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR, které nesmí být starší 7 pracovních dnů. Je-li žádost o vysvědčení oprávní způsobilosti podána matričnímu úřadu v listinné podobě, musí být podpis žadatele na žádosti, popř. na plné moci, která je součástí žádosti, úředně ověře. Potvrzení o oprávněnosti pobytu nemusí předkládat občan EU, občan jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Island, Lichtenštějnsko, Norsko) a Švýcarska. Předkládáné listiny k uzavření manželství, které jsou vydány orgány cizího státu, musí být opatřeny předepsanými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak a úředně přeloženy do českého jazyka tlumočníkem, který je jmenovaný ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu. Seznam tlumočníků zde.

Doklady k uzavření manželství je nutno předložit matričnímu úřadu 30 dnů před datem uzavření manželství, ve výjimečných případech v době kratší, nutno dohodnout s matričním úřadem.