Důležitá telefonní čísla

tabulka

Kalendář akcí

Video Hanácké ráj

 

Svozový kalendář 2018

12

 

 

Mediální partneři

logologologo

Odkazy

 

logo

logo

logo

logologologo

 

Evropská databanka

 

mapa 2mapa 1

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Vydávání matričních dokladů - druhopisů

Duplikáty matričních dokladů (rodného, oddacího nebo úmrtního listu) vydá matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad se žádá, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela. Duplikát dokladu o partnerství vydá registrující matriční úřad, v jehož správním obvodu registrované partnerství vzniklo. Jde-li o narození, uzavření manželství, vznik partnerství, nebo úmrtí českého státního občana v cizině, pak je k vydání duplikátu příslušná zvláštní matrika, kterou vede ÚMČ města Brna, Brno-střed.


O vydání duplikátu matričního dokladu - rodného, oddacího a úmrtního listu mohou požádat:

 • fyzické osoby, kterých se zápis týká, nebo jejich manželé, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci, sourozenci a jejich zmocněnci
 • fyzické osoby, které prokáží, že je to nezbytné k uplatnění jejich práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků
 • státní orgány nebo orgány územních samosprávných celků pro úřední potřebu
 • statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. 12. 1949

O vydání úmrtního listu může dále požádat i:

 • fyzická osoba, která na vydání dokladu prokáže právní zájem
 • fyzická osoba, která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti
 • fyzická osoba, která je vypravitelem pohřbu

Duplikáty matričních dokladů a dokladů o partnerství jsou vystavovány na základě písemné žádosti a zasílány doporučenou poštou na dodejku, nebo po prokázání totožnosti a právního zájmu žadatele vydávány přímo žadateli na matričním úřadu.

Písemnou žádost podává žadatel na předepsaném tiskopise, nebo individuální žádostí, která musí obsahovat: údaje o žadateli (jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště případně adresu pro doručování, oprávněnost zájmu) a dále jméno a příjmení osoby, jíž se matriční událost týká, a dále datum a místo matriční události.

Žádost o vystavení druhopisu oddacího listu.pdf

Žádost o vystavení druhopisu rodného listu.pdf

Žádost o vystavení druhopisu úmrtního listu.pdf


Požádat o vystavení druhopisu dokladu si můžete na příslušném matričním úřadu, do jehož obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž doklad se žádá, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela.

Žadatel předloží:

 • doklad totožnosti
 • matriční doklad, ze kterého bude zřejmé, že matriční doklad, který požaduje se týká členů rodiny nebo sourozenců, a nebo veřejnou listinu, kterou prokáže, že požadovaný matriční doklad je nezbytný pro uplatnění práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků, a nebo v případě vystavení duplikátu úmrtního listu listinu, kterou prokáže, že má na vydání duplikátu právní zájem, že žil se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti, nebo že je vypravitelem pohřbu
 • plnou moc, vyřizuje-li žádost zmocněnec s úředně ověřeným podpisem žadatele

 

Správní poplatek za vydání duplikátu matričního dokladu a dokladu o partnerství činí 100,- Kč v hotovosti, který je splatný před vydáním matričního dokladu.