Městys Náměšť na Hané
MěstysNáměšť na Hané

Kde nás najdete?

nám. T.G.Masaryka 100
783 44 Náměšť na Hané

mapa

Poplatky

Jak a kdy zaplatit poplatky?

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek za likvidaci komunálního odpadu) je od 1. 1. 2016 stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 3/2017 na 500,-- Kč za osobu

  • která má v obci trvalý pobyt
  • které byl povolen trvalý nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů (cizinci) – více viz vyhláška č. 3/2017
  • která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, ve kterých není hlášena k pobytu žádná osoba – více viz vyhláška č. 3/2017

Nově je od poplatku za likvidaci komunálního odpadu osvobozena osoba, která je

  • umístěna do dětského domova, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a dále viz vyhláška č.3/2017
  • jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením a dále viz vyhláška č. 3/2017
  • umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

Od poplatku jsou osvobozené také děti narozené v roce, za který se poplatek platí.

Dále je od poplatku osvobozen poplatník umístěný ve vyšetřovací vazbě a výkonu trestu odnětí svobody, a to déle než 6 měsíců příslušného kalendářního roku.

Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. 5. příslušného kalendářního roku.

Místní poplatek ze psů je stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 1/2010 na 200,-- Kč. Za psa, jehož držitelem je poživatel starobního, invalidního, vdovského důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, je sazba poplatku stanovena ve výši 100,-- Kč za psa. Poplatníkem je držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území městyse. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Místní poplatek je splatný nejpozději do 31. 5. příslušného kalendářního roku.

Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku ze psa

Stočné je splatné do 30. 9. 2019 (vypouštěné do kanalizace v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018). Cena stočného je stanovena na 25,-- Kč/m3 včetně DPH. V případě, že není prováděno měření odpadních vod ani měření odebrané vody, určí se množství odváděných odpadních vod podle směrných čísel roční spotřeby vody (428/2001 Sb., příloha č. 12). Na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou se počítá spotřeba 35 m3. Stočné je v tomto případě 875,-- Kč/osobu/rok (35 m3 x 25,-- Kč/m3). Vlastníci nemovitosti, kterým je voda do nemovitosti dodána pouze vodovodem a stočné je počítané podle množství vody dodané, mají podle smlouvy nejpozději do 31. ledna 2019 předložit vyúčtování za vodné za rok 2018. V případě, že odběratel nepředloží vyúčtování za vodu a nepodaří se zjistit spotřeba vody za uplynulý rok, bude mu účtováno stočné dle směrných čísel spotřeby vody, tj. 35 m3/osobu nebo průměrné spotřeby vody z minulých let.


Poplatky se vybírají v úřední dny tj. v pondělí a středu od 7,30 do 11,00 hod a od 11,30 do 16,30 hod.


Místní poplatky

Na základě OZV se vybírají tyto místní poplatky:

Místní poplatek je stanoven na 200,- Kč za psa. Za psa jehož držitelem je poživatel starobního, invalidního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu je sazba poplatku ve výši 100,- Kč za psa. Poplatníkem je držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická sooba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území městyse. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Místní poplatek je splatný nejpozději do 31.5. příslušného kalendářního roku.

Ohlašovací povinnosti k místnímu poplatku ze psa

Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu je od 1.1.2018 stanoven na  500,-- Kč za osobu, která má trvalý pobyt na území městyse, dále je poplatníkem fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba a to ve výši 500 Kč. Nově je poplatníkem i cizinec, kterému byl povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů. Od poplatku jsou osvobozené pouze děti narozené v letošním roce. Místní poplatek za lidvidaci Ko je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31.05. příslušného kalendářního roku.

Poplatek za stočné

stočné, vypouštěné do kanalizace v období od 01.01.2018 do 31.12.2018, je splatné do 30.09.2019. Cena stočného byla stanovena na 25,- Kč/m3 včetně DPH. V případě, že není prováděno měření odpadních vod ani měření odebrané vody, určí se množství odváděných odpadních vod podle směrných čísel roční spotřeby vody (zák. č. 428/2001 Sb., příloha č. 12). Na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou se v období od 01.01.2012 počítá spotřeba 35 m3. Stočné je v tomto případě 875,- Kč/osobu (35 m3 x 25,- Kč/m3 ). Vlastníci nemovitosti, kterým je voda do nemovitosti dodaná pouze vodovodem a stočné je počítané podle množství vody dodané, měli podle smlouvy nejpozději do 31. ledna 2019 předložit vyúčtování za vodné za rok 2018. V případě, že odběratel nepředložil vyúčtování za vodu, bude mu účtováno stočné dle směrných čísel, tj. 35 m3 / osobu nebo průměrné spotřeby vody z minulých let.


Nájemné a cena služeb spojených s nájmem hrobového místa

Cena za nájem hrobového místa je stanovena na 20,- Kč/m2/rok a skládá se z nájemného (10,- Kč/m2/rok) a úhrad za služby snájmem spojených /10,- č/m2/rok). Minimální cena za nájem hrobového místa byla stanovena na 20,- Kč/rok - týká se hrobových míst menších než 1 m2 (urnová místa).

Smlouva o nájmu hrobového místa se sjednává na dobu 10 let. Po uplynutí doby nájmu je třeba sjednat novou nájemní smlouvu o nájmu hrobového místa na dalších 10 let.


Veškeré poplatky lze uhradit bezhotovostním převodem na účet č. 1815818369/0800. Variabilní symboly a částky Vám sdělí na úřadě městyse (J. Šťastná, e-mail: pokladna@namestnahane.cz).

Úřad městyse

Usnesení rady a zastupitelstva městyse

logo

Turistické informační centrum

Hrad 1, Náměšť na Hané

logo

Klikací rozpočet

rozpočet

Svozový kalendář

plakát

Průvodce životními událostmi

logo

Mediální partneři

logologologo

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Městys Náměšť na Hané

Mobilní aplikace

app

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení

Google playapp

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Mapový portál Geosense

Náměšť na Hané

baner

mpa

Mapa lokality Pod Skřeby

mapaMapa Náměšť na Hané
s názvy ulic

Partnerská města

Jsme členy

Dotace