Městys Náměšť na Hané
MěstysNáměšť na Hané

Kde nás najdete?

nám. T.G.Masaryka 100
783 44 Náměšť na Hané

mapa

Dotace 2018


 Oprava dlažby u schodiště na zámku

Městys Náměšť na Hané obdržel z dotačního programu Olomouckého kraje:

Program památkové péče v Olomouckém kraji dot. titul č. 1 Obnova kulturních památek dotaci ve výši 200.000,- Kč.

Tato dotace byla bezezbytku využita na opravu dlažby u schodiště na zámku.

Nejdříve byly provedeny zemní práce – vykopávka zeminy pod dlažbou, dosypání štěrku, provedena úprava pláně včetně zhutnění. Byla položena geotextílie, dlažba z přírodní břidlice do malty diagonálně. Dlažba byla řádně vyspárována.  Dlažba byla očištěna po pokládce a natřena impregnačním nátěrem.

Do výšky 1,30 m bylo provedeno odstranění starého zdiva, následně provedena penetrace a stěny omítnuty sanační omítkou. Celý prostor byl vymalován.

Díky dotaci došlo k vizuálnímu zlepšení chodby, položením dlažby se také snížila možnost zranění návštěvníků a zaměstnanců zámku (dlažba byla hrbolatá, ač na ní byl položen koberec, stávalo se často, že návštěvníci zakopávali).

Dotace je propagována na webových stránkách městyse, v místě realizace, o dotaci budou občané informováni v Náměšťských novinách.

fotofoto logo


 Rekonstrukce hasičské zbrojnice

V roce 2017 byla, na základě výběrového řízení, vybrána na akci financovanou z Integrovaného operačního programu (IROP) firma Stavbros, s.r.o. Brodek u Prostějova.

Firma se doslova „prokousala“ bouráním během zimy k tomu, že v letošním roce řemeslníci začnou dávat zbrojnici zcela novou tvář. Provedené úpravy zabezpečí zásahové jednotce kvalitní prostory tak, aby mohla bez problémů zasahovat nejen při požárech.

Popis cílů a výsledků projektu

Realizace projektu vyřeší nedostatečnou odolnost hasičské zbrojnice vůči účinkům mimořádné události tak, aby složka IZS mohla plnit své úkoly v době mimořádné události. Řešený projekt je zaměřen na realizaci stavebních úprav stávajícího objektu, pořízení potřebného vybavení a technologií základní složky IZS a úpravu vnějších prostor.

Realizací projektu dojde ke stavebním úpravám hasičské zbrojnice v Náměšti na Hané. Modernizovaná hasičská zbrojnice umožní nasazení sil a prostředků v přijatelné reakční době; současně budou eliminovány opakující se výskyty mimořádných událostí ohrožující chod hasičské zbrojnice. Tímto krokem bude zajištěna adekvátní odolnost území ORP vůči důsledkům mimořádných událostí zejm. z důvodu změn klimatu a nových rizik.

Výsledkem projektu bude:

 • zodolněné exponované území (ORP Olomouc) – území se zvýšenou připraveností (odolností) k řešení a řízení rizik způsobených změnou klimatu a novými (antropogenními) riziky. Výsledku projektu bude dosaženo tím, že v uvedeném exponovaném území bude modernizována hasičská zbrojnice sloužící JPO II. v Náměšti na Hané, a tím bude zajištěna adekvátní odolnost území ve vazbě na existující rizika a potřeby.
 • vytvoření podmínek pro rychlý výjezd jednotky k mimořádným událostem
 • Publicita zde ke stažení

logofotofotofotofotofoto


„Protipovodňová opatření městyse Náměšť na Hané“

Součástí projektu je dodávka a montáž varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného varovného systému varování a informování. Cílem akce je zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany.

Cena díla bez DPH je 1.798.402,- Kč tj. 2.176.066,- Kčlogo


 Dotace na podporu JSDH 2018

Městys Náměšť na Hané získal účelovou neinvestiční dotaci ve výši 78.000,- Kč na částečnou úhradu výdajů na vybavení JPO II.

Dotace byla čerpána v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace.

Díky dotaci získala JPO II následující vybavení:

4 ks držáků na svítilny LED

4 ks kukly, ks přilby Gallet, svítilny, zásahovou obuv, zásahové rukavice a oblek.

Toto vybavení přispěje ke zlepšení bezpečnosti hasičů při zásazích.

Městys dodržel propagaci Olomouckého kraje www.namestnahane.cz

foto

logo


Modernizace ZŠ Náměšť na Hané

47. Výzva IROP - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Realizací projektu dojde k navýšení kapacity ZŠ v Náměšti na Hané, a to vybudováním tří nových kmenových tříd a k modernizaci a vybudování odborných učeben, bude pořízeno vybavení budov a učeben, zajištěna vnitřní konektivita školy. Součástí projektu je i zajištění bezbariérovosti zařízení.

V současné době má ZŠ v Náměšti na Hané nedostatečnou kapacitu. Nynější požadavek na navýšení kaúacity ZŠ.

Protože ZŠ je spádovou školou pro obce Loučany, Olbramice a Drahanovice, ovlivňuje počty žáků v ZŠ i narůstající počet obyvatel v jednotlivých obcích. Tento počet se zvyšuje díky lokalitám, které jednotlivé obce mají v územních plánech určené k zastavění.

Samotná Náměšť na Hané má15 lokalit určených územním plánem k zastavění RD, protože douhodobě zaznamenává stoupající trend zájmu o bydlení. Jedním z důvodu také poptávky po bydlení je i skutečnost, že v Náměšti existuje mateřská, základní a umělecká škola, městys má kvalitní infrastrukturu, blízká dostupnost do krajského města.

Globálním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Konkrétním cílem projektu je navýšení kapacity ZŠ v Náměšti na Hané. Dále dojde k modernizaci učeben v klíčových kompetencích, pořízení vybavení budov a učeben, k zajištění vnitřní konektivity školy a k zajištění bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Součástí projektu jsou i úpravy venkovního prostranství.

fotofotofoto

logo


 Dotace na zajištění provozu TIC

Městys Náměšť na Hané provozuje na zámku v Náměšti na Hané certifikované TIC.

Zaměstnanci zámku jsou těmi, kteří zabezpečují služby v rámci TIC. Aby jejich činnost byla na úrovni, musí se pravidelně školit.

Školení se v roce 2018 zúčastnili tyto zaměstnankyně:

Eva Dršková, Petra Skoupilová.

Personál je tak navzájem zastupitelný a TIC funguje po celou turistickou sezónu.

Pracovníci TIC provedli rovněž sběr informací a dat, provedli aktualizaci informací na turistickém informačního portálu Olomouckého kraje.

Byla provedena posezónní aktualizace informací o zajímavých místech.

Díky dotaci byly vytištěny informační letáky o zámku, Náměšti na Hané a přírodních zajímavostech v okolí Náměště.

Součástí vyúčtování dotace jsou i mzdové náklady na pracovníka TIC.

Oblíbenou aktivitou, kterou pořádají na zámku, do které se zapojují pracovníci TIC, je program pro malé i velké návštěvníky zámku „Tajemný zámek“.

Tato akce proběhla 2. a 3.11. 2018, byla propagována díky plakátům, v Rádiu Haná, na facebooku zámku, na www stránkách zámku a městyse.

Díky dotaci z Olomouckého kraje může být činnost TIC na takové úrovni, že TIC se udrží certifikaci a jeho činnost zkvalitňuje služby pro turisty.

logo


 Dotace z Programu podpory kultury "Bavíme se v Náměšti"

Městys Náměšť na Hané získal účelovou neinvestiční dotaci ve výši 40.000 Kč (pouze na honoráře) na celoroční kulturní aktivity pod názvem „Bavíme se v Náměšti“. Tato aktivita byla rozdělena do dvou bloků:

1. Kulturní léto v Náměšti

 • Pohádkový sled čarodějnic – honoráře
 • Kinematograf bratří Čadíků – honorář
 • Náměšťský festiválek – honorář pro zpěváky M. Ztraceného, Pavla Caltu a skupinu Ptakustik a Stracené ráj
 • Letní koncert v zámecké kapli – honorář účinkujících (P. Kunčar)

2. Adventní Náměšť

 • Již tradiční akcí je Rozsvícení vánočního stromu – honorář DJ Mariánek
 • Rozsvícení kaple sv. Martina – honorář Holóbkova muzika
 • Česko zpívá koledy – honorář Holóbkova muzika
 • Vánoční koncert – honorář P. Kunčar (pí Jana)

Ačkoli dotace nepokryla ani honoráře, které se v rámci „Bavíme se v Náměšti“, přesto městys propagoval Olomoucký kraj, tak jak byl požadavek ve smlouvě, na plakátech, na www stránkách městyse.

Lze konstatovat, že kulturní aktivity pořádané celoročně v rámci „Bavíme se v Náměšti“ přispěly ke zlepšení kulturního života nejen obyvatel Náměště, ale i širokého okolí, přispěly k rozvoji kultury v Olomouckém kraji.
logo

Městys

Usnesení rady a zastupitelstva městyse

logo

Turistické informační centrum

Hrad 1, Náměšť na Hané

logo

Klikací rozpočet

rozpočet

Svozový kalendář 2023

kalendářkalendář

Malovaná mapa Náměšť na Hané

plakát

llogo

Soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí

llogo

Průvodce životními událostmi

logo

Mediální partneři

logologologo

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Městys Náměšť na Hané

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Obsazenost kulturního zařízení

logo

Partnerská města

Jsme členy

Dotace