Městys Náměšť na Hané
MěstysNáměšť na Hané

Kde nás najdete?

nám. T.G.Masaryka 100
783 44 Náměšť na Hané

mapa

Dotace 2018


 Oprava dlažby u schodiště na zámku

Městys Náměšť na Hané obdržel z dotačního programu Olomouckého kraje:

Program památkové péče v Olomouckém kraji dot. titul č. 1 Obnova kulturních památek dotaci ve výši 200.000,- Kč.

Tato dotace byla bezezbytku využita na opravu dlažby u schodiště na zámku.

Nejdříve byly provedeny zemní práce – vykopávka zeminy pod dlažbou, dosypání štěrku, provedena úprava pláně včetně zhutnění. Byla položena geotextílie, dlažba z přírodní břidlice do malty diagonálně. Dlažba byla řádně vyspárována.  Dlažba byla očištěna po pokládce a natřena impregnačním nátěrem.

Do výšky 1,30 m bylo provedeno odstranění starého zdiva, následně provedena penetrace a stěny omítnuty sanační omítkou. Celý prostor byl vymalován.

Díky dotaci došlo k vizuálnímu zlepšení chodby, položením dlažby se také snížila možnost zranění návštěvníků a zaměstnanců zámku (dlažba byla hrbolatá, ač na ní byl položen koberec, stávalo se často, že návštěvníci zakopávali).

Dotace je propagována na webových stránkách městyse, v místě realizace, o dotaci budou občané informováni v Náměšťských novinách.

fotofoto logo


 Rekonstrukce hasičské zbrojnice

V roce 2017 byla, na základě výběrového řízení, vybrána na akci financovanou z Integrovaného operačního programu (IROP) firma Stavbros, s.r.o. Brodek u Prostějova.

Firma se doslova „prokousala“ bouráním během zimy k tomu, že v letošním roce řemeslníci začnou dávat zbrojnici zcela novou tvář. Provedené úpravy zabezpečí zásahové jednotce kvalitní prostory tak, aby mohla bez problémů zasahovat nejen při požárech.

Popis cílů a výsledků projektu

Realizace projektu vyřeší nedostatečnou odolnost hasičské zbrojnice vůči účinkům mimořádné události tak, aby složka IZS mohla plnit své úkoly v době mimořádné události. Řešený projekt je zaměřen na realizaci stavebních úprav stávajícího objektu, pořízení potřebného vybavení a technologií základní složky IZS a úpravu vnějších prostor.

Realizací projektu dojde ke stavebním úpravám hasičské zbrojnice v Náměšti na Hané. Modernizovaná hasičská zbrojnice umožní nasazení sil a prostředků v přijatelné reakční době; současně budou eliminovány opakující se výskyty mimořádných událostí ohrožující chod hasičské zbrojnice. Tímto krokem bude zajištěna adekvátní odolnost území ORP vůči důsledkům mimořádných událostí zejm. z důvodu změn klimatu a nových rizik.

Výsledkem projektu bude:

 • zodolněné exponované území (ORP Olomouc) – území se zvýšenou připraveností (odolností) k řešení a řízení rizik způsobených změnou klimatu a novými (antropogenními) riziky. Výsledku projektu bude dosaženo tím, že v uvedeném exponovaném území bude modernizována hasičská zbrojnice sloužící JPO II. v Náměšti na Hané, a tím bude zajištěna adekvátní odolnost území ve vazbě na existující rizika a potřeby.
 • vytvoření podmínek pro rychlý výjezd jednotky k mimořádným událostem
 • Publicita zde ke stažení

logofotofotofotofotofoto


„Protipovodňová opatření městyse Náměšť na Hané“

Součástí projektu je dodávka a montáž varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného varovného systému varování a informování. Cílem akce je zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany.

Cena díla bez DPH je 1.798.402,- Kč tj. 2.176.066,- Kčlogo


 Dotace na podporu JSDH 2018

Městys Náměšť na Hané získal účelovou neinvestiční dotaci ve výši 78.000,- Kč na částečnou úhradu výdajů na vybavení JPO II.

Dotace byla čerpána v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace.

Díky dotaci získala JPO II následující vybavení:

4 ks držáků na svítilny LED

4 ks kukly, ks přilby Gallet, svítilny, zásahovou obuv, zásahové rukavice a oblek.

Toto vybavení přispěje ke zlepšení bezpečnosti hasičů při zásazích.

Městys dodržel propagaci Olomouckého kraje www.namestnahane.cz

foto

logo


Modernizace ZŠ Náměšť na Hané

47. Výzva IROP - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Realizací projektu dojde k navýšení kapacity ZŠ v Náměšti na Hané, a to vybudováním tří nových kmenových tříd a k modernizaci a vybudování odborných učeben, bude pořízeno vybavení budov a učeben, zajištěna vnitřní konektivita školy. Součástí projektu je i zajištění bezbariérovosti zařízení.

V současné době má ZŠ v Náměšti na Hané nedostatečnou kapacitu. Nynější požadavek na navýšení kaúacity ZŠ.

Protože ZŠ je spádovou školou pro obce Loučany, Olbramice a Drahanovice, ovlivňuje počty žáků v ZŠ i narůstající počet obyvatel v jednotlivých obcích. Tento počet se zvyšuje díky lokalitám, které jednotlivé obce mají v územních plánech určené k zastavění.

Samotná Náměšť na Hané má15 lokalit určených územním plánem k zastavění RD, protože douhodobě zaznamenává stoupající trend zájmu o bydlení. Jedním z důvodu také poptávky po bydlení je i skutečnost, že v Náměšti existuje mateřská, základní a umělecká škola, městys má kvalitní infrastrukturu, blízká dostupnost do krajského města.

Globálním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Konkrétním cílem projektu je navýšení kapacity ZŠ v Náměšti na Hané. Dále dojde k modernizaci učeben v klíčových kompetencích, pořízení vybavení budov a učeben, k zajištění vnitřní konektivity školy a k zajištění bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Součástí projektu jsou i úpravy venkovního prostranství.

fotofotofoto

logo


 Dotace na zajištění provozu TIC

Městys Náměšť na Hané provozuje na zámku v Náměšti na Hané certifikované TIC.

Zaměstnanci zámku jsou těmi, kteří zabezpečují služby v rámci TIC. Aby jejich činnost byla na úrovni, musí se pravidelně školit.

Školení se v roce 2018 zúčastnili tyto zaměstnankyně:

Eva Dršková, Petra Skoupilová.

Personál je tak navzájem zastupitelný a TIC funguje po celou turistickou sezónu.

Pracovníci TIC provedli rovněž sběr informací a dat, provedli aktualizaci informací na turistickém informačního portálu Olomouckého kraje.

Byla provedena posezónní aktualizace informací o zajímavých místech.

Díky dotaci byly vytištěny informační letáky o zámku, Náměšti na Hané a přírodních zajímavostech v okolí Náměště.

Součástí vyúčtování dotace jsou i mzdové náklady na pracovníka TIC.

Oblíbenou aktivitou, kterou pořádají na zámku, do které se zapojují pracovníci TIC, je program pro malé i velké návštěvníky zámku „Tajemný zámek“.

Tato akce proběhla 2. a 3.11. 2018, byla propagována díky plakátům, v Rádiu Haná, na facebooku zámku, na www stránkách zámku a městyse.

Díky dotaci z Olomouckého kraje může být činnost TIC na takové úrovni, že TIC se udrží certifikaci a jeho činnost zkvalitňuje služby pro turisty.

logo


 Dotace z Programu podpory kultury "Bavíme se v Náměšti"

Městys Náměšť na Hané získal účelovou neinvestiční dotaci ve výši 40.000 Kč (pouze na honoráře) na celoroční kulturní aktivity pod názvem „Bavíme se v Náměšti“. Tato aktivita byla rozdělena do dvou bloků:

1. Kulturní léto v Náměšti

 • Pohádkový sled čarodějnic – honoráře
 • Kinematograf bratří Čadíků – honorář
 • Náměšťský festiválek – honorář pro zpěváky M. Ztraceného, Pavla Caltu a skupinu Ptakustik a Stracené ráj
 • Letní koncert v zámecké kapli – honorář účinkujících (P. Kunčar)

2. Adventní Náměšť

 • Již tradiční akcí je Rozsvícení vánočního stromu – honorář DJ Mariánek
 • Rozsvícení kaple sv. Martina – honorář Holóbkova muzika
 • Česko zpívá koledy – honorář Holóbkova muzika
 • Vánoční koncert – honorář P. Kunčar (pí Jana)

Ačkoli dotace nepokryla ani honoráře, které se v rámci „Bavíme se v Náměšti“, přesto městys propagoval Olomoucký kraj, tak jak byl požadavek ve smlouvě, na plakátech, na www stránkách městyse.

Lze konstatovat, že kulturní aktivity pořádané celoročně v rámci „Bavíme se v Náměšti“ přispěly ke zlepšení kulturního života nejen obyvatel Náměště, ale i širokého okolí, přispěly k rozvoji kultury v Olomouckém kraji.
logo

Městys

Usnesení rady a zastupitelstva městyse

logo

Turistické informační centrum

Hrad 1, Náměšť na Hané

logo

Klikací rozpočet

rozpočet

Svozový kalendář 2024

kalendářkalendář

Malovaná mapa Náměšť na Hané

plakát

llogo

Průvodce životními událostmi

logo

Mediální partneři

logologologo

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Městys Náměšť na Hané

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Obsazenost kulturního zařízení

logo

Partnerská města

Jsme členy

Dotace