Důležitá telefonní čísla

tabulka

Kalendář akcí

Video Hanácké ráj

 

Svozový kalendář

12


 

kalendář19kalendar19-2

 

Mediální partneři

logologologo

Odkazy

 

logo

logo

logo

logologologo

 

Evropská databanka

 

mapa 2mapa 1

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Dotace 2018


 Oprava dlažby u schodiště na zámku

Městys Náměšť na Hané obdržel z dotačního programu Olomouckého kraje:

Program památkové péče v Olomouckém kraji dot. titul č. 1 Obnova kulturních památek dotaci ve výši 200.000,- Kč.

Tato dotace byla bezezbytku využita na opravu dlažby u schodiště na zámku.

Nejdříve byly provedeny zemní práce – vykopávka zeminy pod dlažbou, dosypání štěrku, provedena úprava pláně včetně zhutnění. Byla položena geotextílie, dlažba z přírodní břidlice do malty diagonálně. Dlažba byla řádně vyspárována.  Dlažba byla očištěna po pokládce a natřena impregnačním nátěrem.

Do výšky 1,30 m bylo provedeno odstranění starého zdiva, následně provedena penetrace a stěny omítnuty sanační omítkou. Celý prostor byl vymalován.

Díky dotaci došlo k vizuálnímu zlepšení chodby, položením dlažby se také snížila možnost zranění návštěvníků a zaměstnanců zámku (dlažba byla hrbolatá, ač na ní byl položen koberec, stávalo se často, že návštěvníci zakopávali).

Dotace je propagována na webových stránkách městyse, v místě realizace, o dotaci budou občané informováni v Náměšťských novinách.

fotofotologo


 Rekonstrukce hasičské zbrojnice

V roce 2017 byla, na základě výběrového řízení, vybrána na akci financovanou z Integrovaného operačního programu (IROP) firma Stavbros, s.r.o. Brodek u Prostějova.

Firma se doslova „prokousala“ bouráním během zimy k tomu, že v letošním roce řemeslníci začnou dávat zbrojnici zcela novou tvář. Provedené úpravy zabezpečí zásahové jednotce kvalitní prostory tak, aby mohla bez problémů zasahovat nejen při požárech.

Popis cílů a výsledků projektu

Realizace projektu vyřeší nedostatečnou odolnost hasičské zbrojnice vůči účinkům mimořádné události tak, aby složka IZS mohla plnit své úkoly v době mimořádné události. Řešený projekt je zaměřen na realizaci stavebních úprav stávajícího objektu, pořízení potřebného vybavení a technologií základní složky IZS a úpravu vnějších prostor.

Realizací projektu dojde ke stavebním úpravám hasičské zbrojnice v Náměšti na Hané. Modernizovaná hasičská zbrojnice umožní nasazení sil a prostředků v přijatelné reakční době; současně budou eliminovány opakující se výskyty mimořádných událostí ohrožující chod hasičské zbrojnice. Tímto krokem bude zajištěna adekvátní odolnost území ORP vůči důsledkům mimořádných událostí zejm. z důvodu změn klimatu a nových rizik.

Výsledkem projektu bude:

  • zodolněné exponované území (ORP Olomouc) – území se zvýšenou připraveností (odolností) k řešení a řízení rizik způsobených změnou klimatu a novými (antropogenními) riziky. Výsledku projektu bude dosaženo tím, že v uvedeném exponovaném území bude modernizována hasičská zbrojnice sloužící JPO II. v Náměšti na Hané, a tím bude zajištěna adekvátní odolnost území ve vazbě na existující rizika a potřeby.
  • vytvoření podmínek pro rychlý výjezd jednotky k mimořádným událostem

Publicita zde ke stažení

logofotofotofotofotofoto


„Protipovodňová opatření městyse Náměšť na Hané“

Součástí projektu je dodávka a montáž varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného varovného systému varování a informování. Účelem díla je zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany.

Cena díla bez DPH je 1.798.402,- Kč tj. 2.176.066,- Kčlogo

 Dotace na podporu JSDH 2018

Městys Náměšť na Hané získal účelovou neinvestiční dotaci ve výši 78.000,- Kč na částečnou úhradu výdajů na vybavení JPO II.

Dotace byla čerpána v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace.

Díky dotaci získala JPO II následující vybavení:

4 ks držáků na svítilny LED

4 ks kukly, ks přilby Gallet, svítilny, zásahovou obuv, zásahové rukavice a oblek.

Toto vybavení přispěje ke zlepšení bezpečnosti hasičů při zásazích.

Městys dodržel propagaci Olomouckého kraje www.namestnahane.cz

foto

logo

Modernizace ZŠ Náměšť na Hané

47. Výzva IROP - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Realizací projektu dojde k navýšení kapacity ZŠ v Náměšti na Hané, a to vybudováním tří nových kmenových tříd a k modernizaci a vybudování odborných učeben, bude pořízeno vybavení budov a učeben, zajištěna vnitřní konektivita školy. Součástí projektu je i zajištění bezbariérovosti zařízení.

V současné době má ZŠ v Náměšti na Hané nedostatečnou kapacitu. Nynější požadavek na navýšení kaúacity ZŠ.

Protože ZŠ je spádovou školou pro obce Loučany, Olbramice a Drahanovice, ovlivňuje počty žáků v ZŠ i narůstající počet obyvatel v jednotlivých obcích. Tento počet se zvyšuje díky lokalitám, které jednotlivé obce mají v územních plánech určené k zastavění.

Samotná Náměšť na Hané má15 lokalit určených územním plánem k zastavění RD, protože douhodobě zaznamenává stoupající trend zájmu o bydlení. Jedním z důvodu také poptávky po bydlení je i skutečnost, že v Náměšti existuje mateřská, základní a umělecká škola, městys má kvalitní infrastrukturu, blízká dostupnost do krajského města.

Globálním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Konkrétním cílem projektu je navýšení kapacity ZŠ v Náměšti na Hané. Dále dojde k modernizaci učeben v klíčových kompetencích, pořízení vybavení budov a učeben, k zajištění vnitřní konektivity školy a k zajištění bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Součástí projektu jsou i úpravy venkovního prostranství.

logo