Městys Náměšť na Hané
MěstysNáměšť na Hané

Kde nás najdete?

nám. T.G.Masaryka 100
783 44 Náměšť na Hané

mapa

Symboly městyse

Znak Náměště na Hané

znak městyse

Starobylá ves, doložená od r. 1141, byla na městečko povýšena králem Janem 25. července 1319. Kdy městečko skutečně dostalo znak, není doloženo. Zachovalo se až privilegium císaře Leopolda I., jímž se městečku r. 1675 znak potvrzuje.

Na modrém sítě je doprava obrácené orlí křídlo vyrůstající z vodorovně položeného orlího spáru. Křídlo i spár jsou stříbro-červeně šachované.

Vlajka Náměště na Hané

vlajka městyse

Modrý list s bílo-červeně šachovaným orlím spárem.

Poměr šířky k délce listu je 2:3.
Rozhodnutí č.: 47 ze dne 14/01/2000

Pravidla užívání znaku a vlajky

Čl. 1 Základní ustanovení

 1. Na základě § zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, užívá Obec Náměšť na Hané znak a vlajku.
 2. Znak Obce Náměšť na Hané má tuto podobu : na modrém štítě je doprava obrácené orlí křídlo vyrůstající z vodorovně položeného orlího spáru. Křídlo i spár jsou stříbrno-červeně šachované.
 3. Vlajka Obce Náměšť na Hané má tuto podobu : na modrém listu je ve středu umístěno doprava obrácené orlí křídlo vyrůstající z vodorovně položeného orlího spáru. Křídlo i spár jsou stříbrno-červeně šachované. Orlí spár tvoří 1/3 vlajky.

Čl. 2 Užívání znaku a vlajky Obce Náměšť na Hané

 1. Znak obce (dále také jen „znak“) mohou bez projednání v Radě Obce Náměšť na Hané užívat: Obec Náměšť na Hané a obcí zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby, a to bezúplatně.
 2. Ostatní právnické nebo fyzické osoby mohou užívat znak a vlajku Obce Náměšť na Hané pouze po předchozím písemném souhlasu Rady Obce Náměšť na Hané (dále jen Rada obce) a za úplatu.
 3. Znak ani vlajka Obce Náměšť na Hané nesmí být používány v jiné podobě než v podobě stanovené v čl. 1. Grafická podoba znaku a vlajky Obce Náměšť na Hané je uvedena v příloze č. 1 těchto pravidel.

Čl. 3 Podmínky udělování souhlasu s užíváním znaku a vlajky Obce Náměšť na Hané

1. Souhlas k užití znaku a vlajky Obce Náměšť na Hané uděluje Rada obce na základě písemné žádosti, kterou žadatelé předkládají Radě obce prostřednictvím starosty obce. Žádost musí obsahovat:

 • identifikaci žadatele
 • odůvodnění žádosti o povolení užití znaku a vlajky
 • způsob užití znaku a vlajky
 • grafický návrh uplatnění znaku a vlajky

Žadatel může využít formuláře žádosti, který je jako příloha č. 2 součástí těchto pravidel.

2. Souhlas s užíváním znaku a vlajky se poskytuje za úplatu, a to jednorázovou paušální částkou 1.000,- Kč. Tato částka je splatná do 15 dnů ode dne doručení písemného souhlasu Rady obce. V případě nedodržení lhůty splatnosti si Rada obce vyhrazuje právo udělený souhlas odvolat. Rada obce může na základě posouzení důvodů užití znaku a vlajky Obce Náměšť na Hané platbu za užití prominout. Tuto skutečnost sdělí uživateli v písemném souhlasu k užití.

3. Rada obce si vyhrazuje právo stanovit konkrétní podmínky užití znaku a vlajky.

4. O udělení, resp. neudělení souhlasu s užíváním znaku a vlajky obce je žadatel vyrozuměn písemně nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

5. Uživatel je povinen zabránit znevážení znaku a vlajky Obce Náměšť na Hané.

Čl. 4 Sankce

Poručení povinností stanovených těmito pravidly lze postihovat podle zvláštních právních předpisů.

Čl. 5 Ustanovení přechodná a závěrečná

 1. Evidenci jednotlivých užití znaku a vlajky Obce Náměšť na Hané vede starosta obce.
 2. Tato pravidla byla schválena Radou Obce Náměšť na Hané dne 5.2.2007 a nabývají účinnosti dnem 1.3.2007.

Městys

Usnesení rady a zastupitelstva městyse

logo

Turistické informační centrum

Hrad 1, Náměšť na Hané

logo

Klikací rozpočet

rozpočet

Svozový kalendář 2024

kalendářkalendář

Malovaná mapa Náměšť na Hané

plakát

llogo

Průvodce životními událostmi

logo

Mediální partneři

logologologo

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Městys Náměšť na Hané

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Obsazenost kulturního zařízení

logo

Partnerská města

Jsme členy

Dotace