Městys Náměšť na Hané
MěstysNáměšť na Hané

Kde nás najdete?

nám. T.G.Masaryka 100
783 44 Náměšť na Hané

mapa

Cestovní doklady

Aktuality:


Cestovní doklady (CD) se vydávají s územní platností do všech států světa:

 • ve lhůtě 30 dnů
 • v kratší lhůtě, tj. 6 pracovních dnů, jedná se o CD se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (E-pas) s dobou platnosti na 10 let;
 • občanům do 15 let s dobou platnosti na 5 let. Biometrickým údajem je digitální zpracování pořízené fotografie na úřadě za přepážkou a údaj o otiscích prstů rukou;
 • otisky prstů se pořizují občanům starším 12 let.

Žádá-li občan o vydání CD v kratší lhůtě, vydává se CD bez biometrických údajů s dobou platnosti 6 měsíců.

Dobu platnosti žádného cestovního dokladu nelze prodloužit.

Do cestovního dokladu rodiče nelze již zapisovat děti. Na základě již dříve provedených zápisů dětí do CD rodiče, mohou tyto děti překračovat státní hranice bez vlastního CD s rodičem pouze do 26.6.2012, po této lhůtě musí mít každý občan svůj vlastní cestovní doklad.

K vydání E-pasu se občan (budoucí držitel) musí na úřad příslušný k vydání dostavit osobně.

 • občan 0-15 let s jedním ze zákonných zástupců
 • občan 15-18 let: pro vydání cestovního dokladu je nutný souhlas zákonného zástupce (jeden z rodičů), který vyjádří svůj souhlas podpisem na žádosti před pracovníkem při příjmu žádosti
 • občan starší 18 let

Cestovní pas ČR může být vydán pouze občanovi ČR na základě žádosti podané u úřadu příslušného k jeho vydání dle místa trvalého pobytu žadatele.

Magistrát města Olomouce, odbor správy, oddělení evidence obyvatel občanských průkazů a cestovních dokladů, pracoviště Palackého 14, 2.patro.


Úřední hodiny:

Pondělí    8:00 - 12:00     13:00 - 17:00 hod.

Úterý        8:00 - 12:00     13:00 - 15:30 hod.

Středa      8:00 - 12:00      13:00 - 19:00 hod. (červenec a srpen do 18:00 hod.)

Čtvrtek     8:00 - 12:00      13:00 - 15:30 hod.

Pátek       ZAVŘENO


Cestovní pas vydá občanovi obecní úřad obce s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze úřad městské části určený statutem hlavního města Prahy, u něhož občan podal žádost o jeho vydání.

Pokud podal žádost o vydání cestovního pasu u zastupitelského úřadu, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem, vydá cestovní doklad obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu občana nebo jeho posledního trvalého pobytu na území České republiky.


Doklady potřebné k vydání cestovního pasu musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii

Občan 0-15 let:

 • rodný list dítěte
 • doklad o státním občanství České republiky se vyžaduje pouze, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. Nemá-li žadatel o vydání prvního CD doklad o státním občanství, ověří toto úřad, u kterého občan podává žádost. Občan je povinen předložit úřadu podklady pro ověření státního občanství (rodný list dítěte, rodné listy rodičů nebo oddací list rodičů)
 • platný občanský průkaz zákonného zástupce
 • pokud dítě mělo již dříve vydán cestovní doklad, je nutné tento doklad odevzdat

Občan 15-18 let:

 • platný občanský průkaz
 • rodný list
 • zákonný zástupce vyjádří svůj souhlas podpisem na žádosti před pracovníkem při příjmu žádosti a prokáže svou totožnost platným občanským průkazem
 • pokud měl občan již dříve vydán cestovní doklad, je nutné odevzdat tento neplatný doklad

Občan starší 18 let:

 • platný občanský průkaz
 • odevzdat neplatný cestovní doklad
 • zápis titulu nebo vědecké hodnosti do cestovního dokladu od 1.1.2012 ze zákona není možný

Žadatel o E-pas již nepředkládá vyplněnou žádost, tato bude zpracována přímo se žadatelem po předložení příslušných dokladů.
Žadateli o pas v kratší lhůtě bude předložena žádost, kterou si občan vyplní.


Poplatky

občané starší 15 let

600 Kč

platnost 10 let

občané mladší 15 let

100 Kč

platnost 5 let

cestovní doklad vydán ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů

 

 

 • občané starší 15 let

4000 Kč

platnost 10 let

 • občané mladší 15 let

2000 Kč

platnost 5 let

za vyzvedenutí CD u jiného úřadu než byla žádost podán

100 Kč

 

Cestovní doklad se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (E-pas) bude vydán v zákonné lhůtě 30 dnů. Cestovní doklad tzv. blesk ve lhůtě 15 dnů.


K vydání E-pasu se občan (budoucí držitel) musí na úřad příslušný k vydání dostavit osobně, případně je možnost převzetí CD zmocněncem na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem z důvodu zvlášť zřetele hodného (zdravotních či pracovních důvodů).

Občan 0-15 let:

 • za občana mladšího 15 let místo zákonného zástupce může jednat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Tyto osoby připojují k žádosti písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou.

Občan 15-18 let:

 • musí připojit k žádosti o vydání cestovního pasu písemný souhlas zákonného zástupce (jeden z rodičů, opatrovník), který vyjádří svůj souhlas podpisem na žádosti před pracovníkem při příjmu žádosti a prokáže svou totožnost platným občanským průkazem. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou.
 • Zákonný zástupce občana, který je zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům je omezena.
 • Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí, jde-li o osvojení nezletilého občana do ciziny, je-li nezletilý starší 15 let, dává tento úřad k jeho žádosti souhlas.

Sankce

Za přestupek dle § 34a zákona o cestovních dokladech podle odstavce 1 písm. a) až j) lze uložit pokutu do 10 000 Kč. Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

 • poruší povinnost chránit cestovní doklad před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím,
 • neoprávněně provede zápis, změnu nebo opravu v cestovním dokladu,
 • se úmyslně vyhne nebo se odmítne podrobit kontrole cestovních dokladů při překračování státních hranic České republiky na hraničním přechodu,
 • při opuštění území České republiky neoprávněně překročí státní hranice bez platného cestovního dokladu,
 • neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití cestovního dokladu,
 • neodevzdá neplatný cestovní doklad nebo cestovní doklad, který je zaplněn záznamy,
 • neodevzdá cestovní doklad v případě ohlášení jeho ztráty nebo odcizení, pokud jej poté nalezne nebo získá zpět jiným způsobem,
 • úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije cestovní doklad,
 • poskytne nebo přijme cestovní doklad jako zástavu nebo odebere cestovní doklad při vstupu do objektu nebo na pozemek,
 • pořídí kopii cestovního dokladu a neprokáže souhlas občana.

Za přestupek podle odstavce 1 písm. k) lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč. Tohoto přestupku se dopustí ten, kdo

 • neoprávněně zpracovává údaje zpracované v nosiči dat s biometrickými údaji.

Úřad městyse

Usnesení rady a zastupitelstva městyse

logo

Turistické informační centrum

Hrad 1, Náměšť na Hané

logo

Klikací rozpočet

rozpočet

Svozový kalendář 2024

kalendářkalendář

Malovaná mapa Náměšť na Hané

plakát

llogo

Průvodce životními událostmi

logo

Mediální partneři

logologologo

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Městys Náměšť na Hané

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Obsazenost kulturního zařízení

logo

Partnerská města

Jsme členy

Dotace