Důležitá telefonní čísla

tabulka

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Video Hanácké ráj

Mediální partneři

logologologo

Odkazy

 

logo

logo

logo

logologologo rh

Evropská databanka

mapa 2mapa 1

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Vydání občanského průkazu

Základní informace

Občanský průkaz je doklad totožnosti, který je povinen mít každý občan České republiky s trvalým pobytem na území České republiky starší 15 let. Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena. Občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, může mít OP jen v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

O vydání občanského průkazu žádá sám občan, pokud je starší 15 let. Žádost a doklady potřebné pro vydání občanského průkazu může za občana předložit i jiná osoba, která se nemusí prokazovat plnou mocí; údaje této osoby v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, datum a místo narození se zapisují na žádost. Jde-li o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, příp. se strojově čitel.údaji a s el.čipem, může jiná osoba předložit žádost a doklady, jen pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností nepořizuje při zpracování žádosti digitalizovanou podobu občana a jeho podpisu.
Za občana mladšího 15 let žádá zákonný zástupce.
Za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům žádá, předkládá doklady a občanský průkaz přebírá opatrovník.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti o vydání občanského průkazu a předložením všech potřebných dokladů.

Dotčené instituce

Požádat o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo o občanský průkaz se strojově čitelnými údaji může občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

V Olomouci na Magistrátu města Olomouce, odbor správních činností, oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, a to na pracovišti Palackého 14, 2. patro.

Úřední hodiny:

Po        8.00 – 12.00    13:00 – 17:00 hod.

Út        8:00 – 12:00   13:00 – 15:30 hod.

St        8:00 – 12:00   13:00 – 18:00 hod.

Čt        8:00 – 12:00   13:00 – 15:30 hod.

 

V Litovli v budově Městského úřadu, nám. Přem. Otakara 777/2, cestovní doklady a občanské průkazy se nachází v 1. patře budovy.

Úřední hodiny: pondělí a středa 7:00 - 16:40 hodin s polední přestávkou 11:30 - 12:00 hodin.

 

V Prostějově v budově Magistrátu města Prostějova, odd. registru obyv., OP a CD, Školní 4 (přízemí)

Úřední hodiny:

Pondělí           7:00-17:00

Úterý              7:00-16:00

Středa             7:00-17:00

Čtvrtek            7:00-16:00

Pátek               7:00-14:00

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Podání žádosti, případně ohlášení ztráty, odcizení, poškození a nálezu občanského průkazu - v Olomouci na Magistrátu města Olomouce, odbor správních činností, oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, a to na pracovišti Palackého 14, 2.NP.

Ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu je občan povinen neprodleně ohlásit. Oznámení může učinit na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričním úřadu. Zde může odevzdat i nalezený občanský průkaz. Odcizení občanského průkazu je možno ohlásit též Policii České republiky. V zahraničí je nutno ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení nebo zničení občanského průkazu nebo jeho nález nejbližšímu zastupitelskému úřadu.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Vydání 1.občanského průkazu

Za přítomnosti občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce.

 • rodný list – originál nebo ověřená kopie
 • příp. další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů (např. oddací list rodičů nebo rodný list alespoň jednoho z nich, občanský průkaz zákonného zástupce)

Vydání občanského průkazu z důvodu konce platnosti

 • původní občanský průkaz
 • pokud občan žádá o zapsání nepovinných údajů (tzn. akademický titul nebo vědecká hodnost) a tyto nebyly uvedeny v předchozím průkazu, je povinen předložit doklady pro jejich ověření(diplom)

Vydání občanského průkazu po ztrátě, odcizení, poškození

 • ohlásit ztrátu,odcizení,poškození občanského průkazu musí občan osobně, a to na obecním úřadu obce s rozšířenou působností nebo na matričním úřadu. Odcizení občanského průkazu lze nahlásit i Policii České republiky. Správní poplatek činí 100 Kč.
 • Nemůže-li občan předložit dosavadní občanský průkaz (ztráta, odcizení), je povinen prokázat totožnost a předložit potvrzení o občanském průkazu a další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel, v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů.

Vydání občanského průkazu po změně rodinného stavu

Pokud občan sdělí, že si nepřeje zapsání údaje o rodinném stavu nebo partnerství, tento údaj se do občanského průkazu nezapíše. Je-li však tento údaj uveden v OP, je povinností občana požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů od změny.
(sňatek,uzavření registrovaného partnerství, zánik partnerství,rozvod, ovdovění).

 • občanský průkaz
  doklad o změně rodinného stavu (oddací list, doklad o uzavření registrovaného partnerství, úmrtní list, rozsudek o rozvodu, o zrušení partnerství ( s doložkou nebo s vyznačenou právní mocí)

Vydání občanského průkazu občanovi, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena

 • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán,
 • další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů (např. rozhodnutí soudu o omezení způsobilosti k právním úkonům, dosavadní občanský průkaz, doklad o ustanovení opatrovníka, občanský průkaz opatrovníka ).

Jde-li o občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý tuto povinnost splnit, žádost podává opatrovník.

Vydání občanského průkazu občanovi zbaveného způsobilosti k právním úkonům

 • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán,
 • rozhodnutí soudu o zbavení občana způsobilosti k právním úkonům,
 • další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů,
 • občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovníka, doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu.

VŠECHNY DOKLADY SE PŘEDKLÁDAJÍ V ORIGINÁLU NEBO V ÚŘEDNĚ OVĚŘENÉ KOPII.

Formuláře

Na pracovišti Palackého 14 v Olomouci se vyřizuje žádost s využitím údajů vedených v registru obyvatel, v evidenci obyvatel, v evidenci občanských průkazů, popřípadě v agendovém informačním systému evidence cestovních dokladů.

Správní a jiné poplatky
 • 100 Kč            OP bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 3 měsíce          
 • 50 Kč              OP občanu mladšímu 15 let                                                             
 • 100 Kč            OP občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území ČR
 • 100 Kč            OP se strojově čitelnými údaji za průkaz poškozený, zničený, ztracený,                            odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy                  
 • 100 Kč            odblokování elektronické identifikace občanského průkazu           
 • 200 Kč            OP se strojově čitelnými údaji z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu                                                       

Poplatek za vydání občanského průkazu lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou přímo na přepážce na pracovišti Palackého 14.

Správní poplatek u vydání OP ve zkrácené lhůtě činí:

 • 500,- Kč u občanů starších 15 let (platnost 10let) – vyhotovení dokladu do 5 pracovních dnů
 • 300,- Kč u občanů mladších 15 let (platnost 5 let) – vyhotovení dokladu do 5 pracovních dnů
 • 1000,- Kč u občanů starších 15 let (platnost 10let) – vyhotovení dokladu do 24 hodin (pracovní dny) - převzetí MV ČR Praha
 • 500,- Kč u občanů mladších 15 let (platnost 5 let) – vyhotovení dokladu do 24 hodin (pracovní dny) - převzetí MV ČR Praha
 • 100,- Kč poplatek za vyzvednutí OP u jiného úřadu než byla žádost podána
Lhůty pro vyřízení
 • Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, popřípadě do 30 dnů ode dne, kdy žádost byla příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností předána.
 • Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů ( z důvodu výkonu volebního práva a nebo po nabytí státního občanství) vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu občana do 15 dnů ode dne podání žádosti.
 • Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, lze rovněž vyhotovit ve zkrácené lhůtě 5 pracovních dnů nebo 24 hodin ode dne podání žádosti.
Možnost řešit elektronicky

Magistrát města Olomouce:

Právní předpisy

Zákon č. 328/1999 Sb. , o občanských průkazech ve znění pozdějších předpisů

Související právní předpisy

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů

Sankce

Dle § 16a odst.1 zákona o OP se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že

 • poruší povinnost mít občanský průkaz (Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena).
 • poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím,
 • nepožádá o vydání nového občanského průkazu v případech uvedených v § 14 odst. 1 písm. d),
 • ani po opakované výzvě nepřevezme osobně občanský průkaz,
 • neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití občanského průkazu,
 • poruší zákaz provádět zápisy, změny nebo opravy v občanském průkazu, v potvrzení o občanském průkazu, v potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo v potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu,
 • ani po opakované výzvě nedoloží údaje uváděné v žádosti,
 • v zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost provést výměnu svého občanského průkazu bez strojově čitelných údajů (§ 24 odst. 2),
 • úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu,
 • požaduje nebo přijme občanský průkaz jako zástavu nebo odebere občanský průkaz při vstupu do objektu nebo na pozemek,
 • pořídí kopii občanského průkazu a neprokáže souhlas občana podle § 15a odst. 2,
 • nepožádá o vydání prvního občanského průkazu do 30 dnů ode dne, kdy dosáhla věku 15 let,
 • neoprávněně požádá o vydání občanského průkazu pro jinou osobu,
 • prokazuje údaje občanským průkazem, jehož ztrátu, odcizení nebo zničení ohlásila,
 • neoprávněně pozmění, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává strojově čitelné údaje vedené v občanském průkazu,
 • neoprávněně zapíše, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává údaje vedené v kontaktním elektronickém čipu.