Městys Náměšť na Hané
MěstysNáměšť na Hané

Kde nás najdete?

nám. T.G.Masaryka 100
783 44 Náměšť na Hané

mapa

Občanské průkazy

Vydání občanského průkazu

Základní informace

Občanský průkaz je doklad totožnosti, který je povinen mít každý občan České republiky s trvalým pobytem na území České republiky starší 15 let. Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena. Občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, může mít OP jen v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

O vydání občanského průkazu žádá sám občan, pokud je starší 15 let. Žádost a doklady potřebné pro vydání občanského průkazu může za občana předložit i jiná osoba, která se nemusí prokazovat plnou mocí; údaje této osoby v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, datum a místo narození se zapisují na žádost. Jde-li o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, příp. se strojově čitel.údaji a s el.čipem, může jiná osoba předložit žádost a doklady, jen pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností nepořizuje při zpracování žádosti digitalizovanou podobu občana a jeho podpisu.
Za občana mladšího 15 let žádá zákonný zástupce.
Za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům žádá, předkládá doklady a občanský průkaz přebírá opatrovník.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti o vydání občanského průkazu a předložením všech potřebných dokladů.

Dotčené instituce

Požádat o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo o občanský průkaz se strojově čitelnými údaji může občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

V Olomouci na Magistrátu města Olomouce, odbor správních činností, oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, a to na pracovišti Palackého 14, 2. patro.

Úřední hodiny:

Po        8.00 – 12.00    13:00 – 17:00 hod.

Út        8:00 – 12:00   13:00 – 15:30 hod.

St        8:00 – 12:00   13:00 – 18:00 hod.

Čt        8:00 – 12:00   13:00 – 15:30 hod.

V Litovli v budově Městského úřadu, nám. Přem. Otakara 777/2, cestovní doklady a občanské průkazy se nachází v 1. patře budovy.

Úřední hodiny: pondělí a středa 7:00 - 16:40 hodin s polední přestávkou 11:30 - 12:00 hodin.

V Prostějově v budově Magistrátu města Prostějova, odd. registru obyv., OP a CD, Školní 4 (přízemí)

Úřední hodiny:

Pondělí           7:00-17:00

Úterý              7:00-16:00

Středa             7:00-17:00

Čtvrtek            7:00-16:00

Pátek               7:00-14:00

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Podání žádosti, případně ohlášení ztráty, odcizení, poškození a nálezu občanského průkazu - v Olomouci na Magistrátu města Olomouce, odbor správních činností, oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, a to na pracovišti Palackého 14, 2.NP.

Ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu je občan povinen neprodleně ohlásit. Oznámení může učinit na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričním úřadu. Zde může odevzdat i nalezený občanský průkaz. Odcizení občanského průkazu je možno ohlásit též Policii České republiky. V zahraničí je nutno ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení nebo zničení občanského průkazu nebo jeho nález nejbližšímu zastupitelskému úřadu.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Vydání 1.občanského průkazu

Za přítomnosti občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce.

 • rodný list – originál nebo ověřená kopie
 • příp. další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů (např. oddací list rodičů nebo rodný list alespoň jednoho z nich, občanský průkaz zákonného zástupce)

Vydání občanského průkazu z důvodu konce platnosti

 • původní občanský průkaz
 • pokud občan žádá o zapsání nepovinných údajů (tzn. akademický titul nebo vědecká hodnost) a tyto nebyly uvedeny v předchozím průkazu, je povinen předložit doklady pro jejich ověření(diplom)

Vydání občanského průkazu po ztrátě, odcizení, poškození

 • ohlásit ztrátu,odcizení,poškození občanského průkazu musí občan osobně, a to na obecním úřadu obce s rozšířenou působností nebo na matričním úřadu. Odcizení občanského průkazu lze nahlásit i Policii České republiky. Správní poplatek činí 100 Kč.
 • Nemůže-li občan předložit dosavadní občanský průkaz (ztráta, odcizení), je povinen prokázat totožnost a předložit potvrzení o občanském průkazu a další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel, v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů.

Vydání občanského průkazu po změně rodinného stavu

Pokud občan sdělí, že si nepřeje zapsání údaje o rodinném stavu nebo partnerství, tento údaj se do občanského průkazu nezapíše. Je-li však tento údaj uveden v OP, je povinností občana požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů od změny.
(sňatek,uzavření registrovaného partnerství, zánik partnerství,rozvod, ovdovění).

 • občanský průkaz

doklad o změně rodinného stavu (oddací list, doklad o uzavření registrovaného partnerství, úmrtní list, rozsudek o rozvodu, o zrušení partnerství ( s doložkou nebo s vyznačenou právní mocí)

Vydání občanského průkazu občanovi, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena

 • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán,
 • další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů (např. rozhodnutí soudu o omezení způsobilosti k právním úkonům, dosavadní občanský průkaz, doklad o ustanovení opatrovníka, občanský průkaz opatrovníka ).

Jde-li o občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý tuto povinnost splnit, žádost podává opatrovník.

Vydání občanského průkazu občanovi zbaveného způsobilosti k právním úkonům

 • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán,
 • rozhodnutí soudu o zbavení občana způsobilosti k právním úkonům,
 • další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů,
 • občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovníka, doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu.

VŠECHNY DOKLADY SE PŘEDKLÁDAJÍ V ORIGINÁLU NEBO V ÚŘEDNĚ OVĚŘENÉ KOPII.

Formuláře

Na pracovišti Palackého 14 v Olomouci se vyřizuje žádost s využitím údajů vedených v registru obyvatel, v evidenci obyvatel, v evidenci občanských průkazů, popřípadě v agendovém informačním systému evidence cestovních dokladů.

Správní a jiné poplatky

 • 100 Kč            OP bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 3 měsíce          
 • 50 Kč              OP občanu mladšímu 15 let                                                             
 • 100 Kč            OP občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území ČR
 • 100 Kč            OP se strojově čitelnými údaji za průkaz poškozený, zničený, ztracený,                            odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy                  
 • 100 Kč            odblokování elektronické identifikace občanského průkazu           
 • 200 Kč            OP se strojově čitelnými údaji z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu                                                       

Poplatek za vydání občanského průkazu lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou přímo na přepážce na pracovišti Palackého 14.

Správní poplatek u vydání OP ve zkrácené lhůtě činí:

 • 500,- Kč u občanů starších 15 let (platnost 10let) – vyhotovení dokladu do 5 pracovních dnů
 • 300,- Kč u občanů mladších 15 let (platnost 5 let) – vyhotovení dokladu do 5 pracovních dnů
 • 1000,- Kč u občanů starších 15 let (platnost 10let) – vyhotovení dokladu do 24 hodin (pracovní dny) - převzetí MV ČR Praha
 • 500,- Kč u občanů mladších 15 let (platnost 5 let) – vyhotovení dokladu do 24 hodin (pracovní dny) - převzetí MV ČR Praha
 • 100,- Kč poplatek za vyzvednutí OP u jiného úřadu než byla žádost podána

Lhůty pro vyřízení

 • Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, popřípadě do 30 dnů ode dne, kdy žádost byla příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností předána.
 • Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů ( z důvodu výkonu volebního práva a nebo po nabytí státního občanství) vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu občana do 15 dnů ode dne podání žádosti.
 • Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, lze rovněž vyhotovit ve zkrácené lhůtě 5 pracovních dnů nebo 24 hodin ode dne podání žádosti.

Možnost řešit elektronicky

Magistrát města Olomouce:

Právní předpisy

Zákon č. 328/1999 Sb. , o občanských průkazech ve znění pozdějších předpisů

Související právní předpisy

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů

Sankce

Dle § 16a odst.1 zákona o OP se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že

 • poruší povinnost mít občanský průkaz (Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena).
 • poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím,
 • nepožádá o vydání nového občanského průkazu v případech uvedených v § 14 odst. 1 písm. d),
 • ani po opakované výzvě nepřevezme osobně občanský průkaz,
 • neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití občanského průkazu,
 • poruší zákaz provádět zápisy, změny nebo opravy v občanském průkazu, v potvrzení o občanském průkazu, v potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo v potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu,
 • ani po opakované výzvě nedoloží údaje uváděné v žádosti,
 • v zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost provést výměnu svého občanského průkazu bez strojově čitelných údajů (§ 24 odst. 2),
 • úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu,
 • požaduje nebo přijme občanský průkaz jako zástavu nebo odebere občanský průkaz při vstupu do objektu nebo na pozemek,
 • pořídí kopii občanského průkazu a neprokáže souhlas občana podle § 15a odst. 2,
 • nepožádá o vydání prvního občanského průkazu do 30 dnů ode dne, kdy dosáhla věku 15 let,
 • neoprávněně požádá o vydání občanského průkazu pro jinou osobu,
 • prokazuje údaje občanským průkazem, jehož ztrátu, odcizení nebo zničení ohlásila,
 • neoprávněně pozmění, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává strojově čitelné údaje vedené v občanském průkazu,
 • neoprávněně zapíše, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává údaje vedené v kontaktním elektronickém čipu.

Úřad městyse

Usnesení rady a zastupitelstva městyse

logo

Turistické informační centrum

Hrad 1, Náměšť na Hané

logo

Klikací rozpočet

rozpočet

Svozový kalendář 2023

kalendářkalendář

Malovaná mapa Náměšť na Hané

plakát

llogo

Průvodce životními událostmi

logo

Mediální partneři

logologologo

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Městys Náměšť na Hané

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Obsazenost kulturního zařízení

logo

Partnerská města

Jsme členy

Dotace