Důležitá telefonní čísla

tabulka

Kalendář akcí

Video Hanácké ráj

 

Svozový kalendář 2018

12

 

 

Mediální partneři

logologologo

Odkazy

 

logo

logo

logo

logologologo

 

Evropská databanka

 

mapa 2mapa 1

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Občanské průkazy

Občanský průkaz je doklad totožnosti, který je povinen mít každý občan České republiky s trvalým pobytem na území České republiky starší 15 let. Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena. Občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, může mít OP jen v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník.
 
O vydání občanského průkazu žádá sám občan, pokud je starší 15 let.
Žádost a doklady potřebné pro vydání občanského průkazu může za občana předložit i jiná osoba, která se nemusí prokazovat plnou mocí; údaje této osoby v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, datum a místo narození se zapisují na žádost. Jde-li o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, příp. se strojově čitel.údaji a s el.čipem, může jiná osoba předložit žádost a doklady, jen pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností nepořizuje při zpracování žádosti digitalizovanou podobu občana a jeho podpisu.
Za občana mladšího 15 let žádá zákonný zástupce.
Za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům žádá, předkládá doklady a občanský průkaz přebírá opatrovník.
 
Požádat o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo o občanský průkaz se strojově čitelnými údaji může občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností  - seznam obcí s rozšířenou působností
 
V Olomouci na Magistrátu města Olomouce, odbor správních činností, oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, a to na pracovišti Palackého 14, 2. patro.

Úřední hodiny:

Pondělí    8:00 - 12:00     13:00 - 17:00 hod.

Úterý        8:00 - 12:00     13:00 - 15:30 hod.

Středa      8:00 - 12:00      13:00 - 19:00 hod. (červenec a srpen do 18:00 hod.)

Čtvrtek     8:00 - 12:00      13:00 - 15:30 hod.

Pátek       ZAVŘENO


Podání žádosti, případně ohlášení ztráty, odcizení, poškození a nálezu občanského průkazu - v Olomouci na Magistrátu města Olomouce, odbor správních činností, oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, a to na pracovišti Palackého 14, 2. patro.

Ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu je občan povinen neprodleně ohlásit. Oznámení může učinit na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričním úřadu. Zde může odevzdat i nalezený občanský průkaz. Odcizení občanského průkazu je možno ohlásit též Policii České republiky. V zahraničí je nutno ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení nebo zničení občanského průkazu nebo jeho nález nejbližšímu zastupitelskému úřadu.

Za přítomnosti občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce.

 • rodný list – originál nebo ověřená kopie
 • příp. další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů (např. oddací list rodičů nebo rodný list alespoň jednoho z nich, občanský průkaz zákonného zástupce)
 
 • původní občanský průkaz
 • pokud občan žádá o zapsání nepovinných údajů (tzn. akademický titul nebo vědecká hodnost) a tyto nebyly uvedeny v předchozím průkazu, je povinen předložit doklady pro jejich ověření(diplom)

 

 • ohlásit ztrátu,odcizení,poškození občanského průkazu musí občan osobně, a to na obecním úřadu obce s rozšířenou působností nebo na matričním úřadu. Odcizení občanského průkazu lze nahlásit i Policii České republiky.
  Po ztrátě,odcizení,poškození občanského průkazu lze souběžně požádat i o občanský průkaz bez strojově čitelných údajů. Tento doklad se vystavuje v kratší lhůtě (např. na následující úřední den), s dobou platnosti na 1 měsíc - správní poplatek 100,- Kč.
  Současně je nutno požádat o OP se strojově čitelnými údaji za správní poplatek 100,- Kč.
 • Nemůže-li občan předložit dosavadní občanský průkaz (ztráta, odcizení), je povinen prokázat totožnost a předložit potvrzení o občanském průkazu a další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel, v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů.
 
Vydání OP po změně rodinného stavu (sňatek, uzavření nebo zánik registrovaného partnerství, rozvod, ovdovění)

Pokud občan sdělí, že si nepřeje zapsání údaje o rodinném stavu nebo partnerství, tento údaj se do občanského průkazu nezapíše. Je-li však tento údaj uveden v OP, je povinností občana požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů od změny.
(sňatek,uzavření registrovaného partnerství, zánik partnerství,rozvod, ovdovění).

 • občanský průkaz
  doklad o změně rodinného stavu (oddací list, doklad o uzavření registrovaného partnerství, úmrtní list, rozsudek o rozvodu, o zrušení partnerství ( s doložkou nebo s vyznačenou právní mocí)
 
 • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán,
 • další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů (např. rozhodnutí soudu o omezení způsobilosti k právním úkonům, dosavadní občanský průkaz, doklad o ustanovení opatrovníka, občanský průkaz opatrovníka ).

Jde-li o občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý tuto povinnost splnit, žádost podává opatrovník.

 

 • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán,
 • rozhodnutí soudu o zbavení občana způsobilosti k právním úkonům,
 • další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů,
 • občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovníka, doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu.

VŠECHNY DOKLADY SE PŘEDKLÁDAJÍ V ORIGINÁLU NEBO V ÚŘEDNĚ OVĚŘENÉ KOPII.


POPLATKY

OP se strojově čitelnými údaji a s kontakt. elektronickým čipem 500 Kč
OP bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 a 3 měsíce 100 Kč
OP občanu mladšímu 15 let 50 Kč
OP občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území ČR 100 Kč
OP se strojově čitelnými údaji za průkaz poškozený, zničený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy 100 Kč
Odblokování elektronické identifikace občanského průkazu 100 Kč

Lhůty pro vyřízení

 • Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, popřípadě do 30 dnů ode dne, kdy žádost byla příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností předána.
 • Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu občana do 15 dnů ode dne podání žádosti.

Občan je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů ode dne:

 • kdy uplynula doba platnosti v něm vyznačená
 • kdy došlo k ohlášení ztráty, odcizení, zničení
 • obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství (pokud je v něm uveden stav)
 • nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství (pokud je v něm uvede stav)
 • obdržení úmrtního listu manžela (pokud je v něm uveden stav)
 • nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, příjmení nebo bylo přiděleno nové rodné číslo
 • po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

Sankce

Dle § 16a odst.1 zákona o OP se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že

 • poruší povinnost mít občanský průkaz (Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena).
 • poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím,
 • nepožádá o vydání nového občanského průkazu v případech uvedených v § 14 odst. 1 písm. d),
 • ani po opakované výzvě nepřevezme osobně občanský průkaz,
 • neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití občanského průkazu,
 • poruší zákaz provádět zápisy, změny nebo opravy v občanském průkazu, v potvrzení o občanském průkazu, v potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo v potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu,
 • ani po opakované výzvě nedoloží údaje uváděné v žádosti,
 • v zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost provést výměnu svého občanského průkazu bez strojově čitelných údajů (§ 24 odst. 2),
 • úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu,
 • požaduje nebo přijme občanský průkaz jako zástavu nebo odebere občanský průkaz při vstupu do objektu nebo na pozemek,
 • pořídí kopii občanského průkazu a neprokáže souhlas občana podle § 15a odst. 2,
 • nepožádá o vydání prvního občanského průkazu do 30 dnů ode dne, kdy dosáhla věku 15 let,
 • neoprávněně požádá o vydání občanského průkazu pro jinou osobu,
 • prokazuje údaje občanským průkazem, jehož ztrátu, odcizení nebo zničení ohlásila,
 • neoprávněně pozmění, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává strojově čitelné údaje vedené v občanském průkazu,
 • neoprávněně zapíše, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává údaje vedené v kontaktním elektronickém čipu.