Důležitá telefonní čísla

tabulka

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Video Hanácké ráj

Mediální partneři

logologologo

Odkazy

 

logo

logo

logo

logologologo rh

Evropská databanka

mapa 2mapa 1

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Poskytnutí údajů vedených v agendovém informačním systému evidence obyvatel

  1. obyvateli k jeho osobě

Ministerstvo vnitra ČR, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ohlašovna poskytují na základě žádosti obyvatele údaje vedené v agendovém informačním systému k jeho osobě.

Obyvatelem se podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozumí:

- státní občan České republiky

- osoba, která pozbyla státní občanství České republiky

- cizinec, který je matkou, otcem, případně jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana České republiky (k těmto osobám se v agendovém informačním systému evidence obyvatel vedou údaje pouze v tomto rozsahu – jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, není-li přiděleno rodné číslo, vede se datum narození, místo, případně stát narození, státní občanství, rodinný stav, datum úmrtí)

Poskytování údajů cizincům je v kompetenci regionálních pracovišť Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR.

Žádost o poskytnutí údajů z agendového informačního systému může podat:

- obyvatel starší 15 let

- zákonný zástupce obyvatele mladšího 15 let

- zákonný zástupce občana, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel

- člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem

- zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele

Zákonný zástupce, který žádá o poskytnutí údajů za obyvatele mladšího 15 let, musí prokázat svoji totožnost a jeho údaje se zapisují do žádosti o poskytnutí údajů. Dále předloží rodný list dítěte.

Pokud za obyvatele žádá o poskytnutí údajů z agendového informačního systému opatrovník, člen domácnosti nebo zmocněnec, musí prokázat svoji totožnost (jeho údaje se zapisují do žádosti o poskytnutí údajů) a své oprávnění k zastupování obyvatele.

Údaj o osvojení se poskytuje pouze obyvateli staršímu 18 let.

V žádosti obyvatel uvede:

-  jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení

-  rodné číslo, není – li přiděleno tak datum narození

-  číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu

-  adresu místa trvalého pobytu

Žádost je možné podat:

-elektronicky Ministerstvu vnitra ČR, krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na formuláři zpřístupněném Ministerstvem vnitra ČR dálkovým přístupem, který musí být opatřen uznávaným elektronickým podpisem

- prostřednictvím zpřístupněné datové schránky

- osobně ohlašovně, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu, Ministerstvu vnitra ČR nebo prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy

- v listinné podobě ohlašovně, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo Ministerstvu vnitra ČR, žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem

Poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 50 Kč za každou započatou stranu.


  1. k osobě blízké

Ministerstvo vnitra, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností a ohlašovna poskytují na základě žádosti obyvatele údaje vedené v agendovém informačním systému k osobě blízké.

K osobě blízké se poskytuje pouze údaj o datu a místu úmrtí.

Osobou blízkou se podle § 8 odst. 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů, rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo registrovaný partner.

Žádost o poskytnutí údajů z agendového informačního systému k osobě blízké může podat:

- obyvatel starší 15 let

- zákonný zástupce obyvatele mladšího 15 let

- zákonný zástupce občana, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel

- člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem

-  zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele

Zákonný zástupce, který žádá o poskytnutí údajů za obyvatele mladšího 15 let, musí prokázat svoji totožnost a jeho údaje se zapisují do žádosti o poskytnutí údajů. Dále předloží rodný list dítěte.

Pokud za obyvatele žádá o poskytnutí údajů z agendového informačního systému opatrovník, člen domácnosti nebo zmocněnec, musí prokázat svoji totožnost a jeho údaje se zapisují do žádosti o poskytnutí údajů. Dále musí doložit své oprávnění k zastupování obyvatele.

Náležitosti žádosti a způsoby podání žádosti jsou stejné jako v případě žádosti o poskytnutí údajů z informačního systému obyvateli k jeho osobě – viz bod a)

Poskytnutí údajů z agendového informačního systému je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 50 Kč za každou započatou stranu.


  1. vlastníkovi objektu

Ohlašovna sdělí vlastníkovi objektu na jeho písemnou žádost jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu, odpovídající adrese objektu. Sdělení musí být vlastníkovi objektu doručeno do vlastních rukou. Tyto údaje však nelze poskytnout k vymezené části objektu (např. bytu).

Poskytnutí údajů vlastníkovi objektu je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 50 Kč za každou započatou stranu.

Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel.pdf