Městys Náměšť na Hané
MěstysNáměšť na Hané

Kde nás najdete?

nám. T.G.Masaryka 100
783 44 Náměšť na Hané

mapa

Změna místa trvalého pobytu

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, která je vedena v základním registru obyvatel, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

Kdo a za jakých podmínek

Ohlášení změny místa trvalého pobytu provede občan osobně na ohlašovně (evidenci obyvatel) obecního úřadu v místě nového trvalého pobytu. Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce, nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřené do péče rozhodnutím soudu. Za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání o hlášení změny místa trvalého pobytu, ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce. Za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

Jak a kam se obrátit

Ohlášení změny místa trvalého pobytu provede občan osobně na ohlašovně (evidenci obyvatel) obecního úřadu v místě nového trvalého pobytu. Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce, nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřené do péče rozhodnutím soudu. Za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání o hlášení změny místa trvalého pobytu, ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce. Za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

Dostavením se na příslušné oddělení (osobně a nebo zmocněná osoba) a předložením příslušných dokladů opravňujících k provedení změny trvalého pobytu.

Změnu místa trvalého pobytu lze provést na Úřadě městyse Náměšť na Hané, nám. T.G.Masaryka, kancelář evidence obyvatel, v úřední dny pondělí a středa 7:00 - 11:00 hod. a 11:30 - 17:00 hod.

Co musíte předložit

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

 • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu -  tiskopis "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu" je k dispozici na každé ohlašovně
 • předložit občanský průkaz; nemá-li občan občanský průkaz předloží jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou ( např. platný pas, řidičský průkaz, Listina o udělení občanství České republiky)
 • doklad o vlastnictví, příp.oprávnění k užívání bytu/domu
  • doklad o vlastnictví - vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba podle § 10 odst. 6 písm. c) nedokládá ohlašovně při ohlášení změny místa trvalého pobytu své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí
  • oprávnění k užívání bytu nebo domu, např. nájemní smlouva, podnájemní smlouva , ubytovací smlouva(originály listin, příp.ověřené kopie)
  • úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby
  • v případě, že oprávněná osoba je přítomna při provádění změny místa trvalého pobytu, úředně ověřený podpis na souhlasu k přihlášení trvalého pobytu se od oprávněné osoby nevyžaduje.

Správní poplatek činí 50 Kč za osobu starší 15 let. Osoba mladší 15 let je od správního poplatku osvobozena.

Sankce

Zjistí-li se při hlášení místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v základním registru obyvatel nebo v informačním systému, vyzve ohlašovna občana k jejich odstranění. Ve výzvě stanoví lhůtu k jejich odstranění, nejméně však 15 dnů. Pokud občan nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní, rozhodne ohlašovna o tom, že změna trvalého pobytu nebude zaevidována.

Dle ust.§ 17d zákona o evidenci obyvatel se přestupku se dopustí ten, kdo

 • příslušnému správnímu úřadu ve lhůtě jím stanovené nepředloží požadované doklady pro ověření správnosti a úplnosti údajů vedených v informačním systému,
 • správnímu úřadu uvedenému předloží k ověření údajů vedených v informačním systému neoprávněně pozměněné nebo padělané doklady,
 • správnímu úřadu uvedenému ohlásí nepravdivé údaje k jejich zavedení do informačního systému, nebo
 • neoprávněně nakládá s rodným číslem jiné fyzické osoby.

Za přestupek podle písm. a) lze uložit pokutu do 25 000 Kč, za přestupek podle odstavce b), c) a d) pokutu do 100 000 Kč.

Úřad městyse

Usnesení rady a zastupitelstva městyse

logo

Turistické informační centrum

Hrad 1, Náměšť na Hané

logo

Klikací rozpočet

rozpočet

Svozový kalendář 2024

kalendářkalendář

Malovaná mapa Náměšť na Hané

plakát

llogo

Průvodce životními událostmi

logo

Mediální partneři

logologologo

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Městys Náměšť na Hané

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Obsazenost kulturního zařízení

logo

Partnerská města

Jsme členy

Dotace