Městys Náměšť na Hané
MěstysNáměšť na Hané

Kde nás najdete?

nám. T.G.Masaryka 100
783 44 Náměšť na Hané

mapa

GDPR

Obecná informace o zpracování osobních údajů

Městys Náměšť na Hané (dále jen městys) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Městys je správcem (v některých případech i zpracovatelem) Vašich osobních údajů.

Kontaktní údaje správce:

Městys Náměšť na Hané 
nám. T.G.Masaryka č.p. 100, 779 11 Olomouc
telefon: +420 585 757 811
e-mail: podatelna@namestnahane.cz
ID datové schránky: 2fabckg

Účel zpracování osobních údajů

Městys jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účely:

  1. výkonu státní správy,
  2. výkonu samosprávy.

Právní základ zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány, pokud je zpracování nezbytné:

  • pro splnění právních povinností, které se na město vztahují (např. vyřizování podnětů a žádostí o informace),
  • pro splnění smlouvy mezi městysem a subjekty těchto osobních údajů (např. poskytování dotací, převod nemovitostí),
  • pro splnění úkolů ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je městys pověřen (např. kontaktní údaje členů orgánů městyse pro zajištění komunikace s občany),
  • pro ochranu práv a oprávněných zájmů městyse, jako je zejména ochrana osob a majetku městyse, ochrana života a zdraví osob, ochrana majetku městyse a osob (např. provozování kamerových systémů městysem),
  • pro účely plnění povinností a výkon zvláštních práv správce nebo subjektu údajů v oblasti sociálního zabezpečení a sociální ochrany.

Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektu údajů, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Další informace

Osobní údaje nejsou předávány příjemcům osobních údajů, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není městysu uložena zvláštním právním předpisem anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas.

Správce nepředává osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

Při zpracování osobních údajů městysem nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů. Profilování není správcem využíváno.

V rámci kategorií osobních údajů jsou zpracovávány zejména identifikační a kontaktní údaje.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu, které je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má subjekt údajů právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, požadovat informování o příjemcích, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle GDPR. Požadavky subjektu údajů budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR. Subjekt údajů má rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na plnění právních povinností a jejich poskytování je zákonným požadavkem, je subjekt údajů povinen osobní údaje poskytnout. V případě neposkytnutí osobních údajů nelze naplnit zákonné požadavky, což může vést ke zmaření prováděných úkonů. Pokud je poskytování osobních údajů smluvním požadavkem nebo požadavkem, který je nutno uvést do smlouvy (a nejde o plnění právních povinností), může dojít v případě odmítnutí poskytnout osobní údaje subjektem údajů k situaci, kdy smlouva nebude moci být uzavřena. Správce však nepodmiňuje uzavření smlouvy poskytnutím těch osobních údajů od subjektu údajů, které nejsou pro řádné uzavření smlouvy nezbytné.

Dále je v prostorách označených piktogramem kamerového záznamu prováděn kamerový monitoring těchto prostor a z něj je pořizován záznam. Tímto se sleduje ochrana života, zdraví případně majetku osob, které se na monitorovaném prostranství nacházejí. Zpracování takto získávaných osobních údajů  je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Uvažovanými příjemci těchto údajů jsou, v případě že nastane relevantní událost, státní orgány (zejména orgány činné v trestním řízení) případně pojišťovny apod. V ostatním platí přiměřeně výše uvedené.

Politika pro zpracování osobních údajů při jejich pořizování kamerovým systémem

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Městys na základě povinnosti uložené mu obecným nařízením o ochraně osobních údajů jmenovalo pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 GDPR a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů nebo žádostí.

Advokátní kancelář Ritter - Šťastný

Mgr. Ondřej Hojgr
Riegrova 12, 779 00  Olomouc
telefon: +420 585 229 223
e-mail: podatelna@namestnahane.cz

Úřad městyse

Usnesení rady a zastupitelstva městyse

logo

Turistické informační centrum

Hrad 1, Náměšť na Hané

logo

Klikací rozpočet

rozpočet

Svozový kalendář 2024

kalendářkalendář

Malovaná mapa Náměšť na Hané

plakát

llogo

Průvodce životními událostmi

logo

Mediální partneři

logologologo

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Městys Náměšť na Hané

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Obsazenost kulturního zařízení

logo

Partnerská města

Jsme členy

Dotace