Městys Náměšť na Hané
MěstysNáměšť na Hané

Kde nás najdete?

nám. T.G.Masaryka 100
783 44 Náměšť na Hané

mapa

Uzavření manželství

Základní informace

Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku (občanský i církevní sňatek dle platné právní úpravy je postaveny na stejnou úroveň). Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy (snoubenců), kteří spolu chtějí uzavřít manželství, o tom, že spolu vstupují do manželství. Snoubenci při sňatečném obřadu uvedou, že jim nejsou známy překážky, které by jim bránily uzavřít manželství, že navzájem znají svůj zdravotní stav a že zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné zajištění po uzavření manželství.

Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní a činí se v přítomnosti dvou svědků.

Byl-li uzavřen občanský sňatek, nemají následné náboženské obřady právní následky. Byl-li uzavřen církevní sňatek, nelze následně uzavřít občanský sňatek.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Snoubenci nebo zplnomocněný zástupce jednoho ze snoubenců.

Podmínky a postup řešení

Občanský sňatek - Uzavírá se před:

 • starostou, místostarostou obce nebo pověřeným členem zastupitelstva městyse Náměšť na Hané, které jsou matričním úřadem, a to pouze ve správním obvodu tohoto matričního úřadu, za přítomnosti matrikáře, v jehož správním obvodu se manželství uzavírá, 
 • starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, které nejsou  matričním úřadem, a to pouze ve správním obvodu této obce za přítomnosti matrikáře, v jehož obvodu se manželství uzavírá, 
 • poslancem nebo senátorem, a to ve správním obvodu kteréhokoli matričního úřadu. Písemné prohlášení poslance nebo senátora, že přijme jejich prohlášení o vstupu do manželství, předloží snoubenci matričnímu úřadu spolu s tiskopisem -  dotazník k uzavření manželství. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Osobní návštěvou na matrice: je nutné si předem domluvit termín a místo konání svatebního obřadu. Předběžnou rezervaci termínu lze domluvit i telefonicky.

Jak a kam se obrátit?

Nutno nejprve vybrat termín k uzavření manželství.

Manželství se uzavírá v místě a čase určeném obcí pro konání slavnostních obřadů.  

Matriční úřad může povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě ve správním obvodu a ve kteroukoli vhodnou dobu.  

Po vybrání místa a termínu se obrátit na matriční úřad, do jehož správního obvodu vybraná lokalita k uzavření manželství spadá. U tohoto matričního úřadu nebo jeho prostřednictvím lze domluvit místo a termín uzavření manželství, má-li být manželství uzavřeno občanskou formou. Bližší informace sdělí matriční úřad.

Sňatky se konají v obřadní síni náměšťského zámku pro snoubence bydlící v matr. obvodu i pro snoubence bydlící mimo obvod.

Podmínkou zapsání závazného termínu je zaplacení poplatku v hotovosti na Úřadě městyse v Náměšti na Hané nebo bezhotovostní platbou na účet městyse č. 1815818369/0800, VS = datum sňatku ve tvaru DD,MM,RR, do poznámky uveďte příjmení snoubenců - matrika - tel. 585 757 815, mob. 723 521 788.

Co musíte předložit?

Doklady potřebné k uzavření manželství:

 • platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost (OP, pas)
 • rodný list,
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem)
 • výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem),
 • úmrtní list zemřelého manžela/ky
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství (opatřen doložkou nabytí právní moci rozsudku),
 • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci,
 • osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena, nebo fyzická osoba stižená duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
 • pokud snoubenec, popřípadě snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, nebo snoubenec, popřípadě snoubenci jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka si zajišťují snoubenci sami na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit.
 • jde-li o cizince - vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR, které nesmí být starší 7 pracovních dnů. Je-li žádost o vysvědčení oprávní způsobilosti podána matričnímu úřadu v listinné podobě, musí být podpis žadatele na žádosti, popř. na plné moci, která je součástí žádosti, úředně ověře. Potvrzení o oprávněnosti pobytu nemusí předkládat občan EU, občan jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Island, Lichtenštějnsko, Norsko) a Švýcarska. Předkládáné listiny k uzavření manželství, které jsou vydány orgány cizího státu, musí být opatřeny předepsanými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak a úředně přeloženy do českého jazyka tlumočníkem, který je jmenovaný ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu. Seznam tlumočníků zde.

Vydání oddacího listu:

 • 0 Kč – za vydání prvního oddacího listu (tzv. prvopis),
 • 300 Kč – za vydání každého dalšího oddacího listu (tzv. druhopis),
 • 100 Kč – za vydání vícejazyčného standardního formuláře.

Sňatek v cizině

Před konáním sňatku v cizině je třeba vyřídit si na matrice podle místa svého trvalého pobytu Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. Platnost tohoto dokladu je 6 měsíců ode dne vydání. K jeho vystavení je nutné předložit:

 • doklad totožnosti,
 • rodný list,
 • výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem),
 • doklad o zániku předchozího manželství nebo registrovaného partnerství.

O podrobnostech a některých odlišnostech ve věci vydání Vysvědčení o právní způsobilosti a o tom, zda je nutné nechat doklad opatřit vyššími ověřeními, se informujte na matrice úřadu.

Vydání dokladu:

 • 500 Kč - za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství,
 • 100 Kč – za vydání vícejazyčného standardního formuláře.

Informace o uzavření manželství s cizincem a potřebných dokladech:

Městys Náměšť na Hané

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Obsazenost kulturního zařízení

logo

Partnerská města

Jsme členy

Dotace