Městys Náměšť na Hané
MěstysNáměšť na Hané

Kde nás najdete?

nám. T.G.Masaryka 100
783 44 Náměšť na Hané

mapa

Registrované partnerství

Uzavření registrovaného partnerství

Registrované partnerství (dále jen „partnerství“) je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví vzniklé způsobem stanoveným zákonem č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Partnerství vzniká projevem vůle dvou osob stejného pohlaví činěným formou souhlasného svobodného a úplného prohlášení těchto osob o tom, že spolu vstupují do partnerství. Prohlášení se činí před matrikářem na základě otázky, položené osobám vstupujícím do partnerství, zda chtějí spolu vstoupit do partnerství. Před učiněním prohlášení osoby vstupující do partnerství výslovně uvedou, že jim nejsou známy okolnosti vylučující vstup do partnerství.

Protokol, který se o prohlášení sepisuje, podepisují osoby vstupující do partnerství a matrikář, popř. tlumočník, je-li jeho přítomnost nutná. Partnerství se zapíše do knihy registrovaného partnerství. K zápisu partnerství je příslušný registrující matriční úřad.

Kdo a za jakých podmínek

Do partnerství může vstoupit každý, komu to zákon o partnerství nezakazuje. Partnerem se rozumí osoba, která uzavřela partnerství. Podmínkou vstupu do partnerství je, aby alespoň jedna z osob vstupujících do partnerství byla státním občanem České republiky (dále jen "občan").

Do partnerství nemohou vstoupit osoby navzájem příbuzné v linii přímé a sourozenci.

Do partnerství nemůže vstoupit osoba, která nedosáhla věku 18 let, má omezenou svéprávnost v této oblasti, nebo již dříve uzavřela manželství nebo která již dříve vstoupila do partnerství anebo do obdobného svazku osob stejného pohlaví v zahraničí, a její manželství nebo partnerství anebo obdobný svazek trvá.

Co musíte předložit

1) Je-li osoba, která chce vstoupit do partnerství, občanem přihlášeným k trvalému pobytu v České republice, je povinna matričnímu úřadu prokázat svoji totožnost a k předepsanému tiskopisu připojit:

 1. rodný list
 2. doklad o státním občanství,
 3. výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu,
 4. výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,
 5. pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera.

Doklad, který je jinak třeba podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o matrikách") předložit matričnímu úřadu, se nepředkládá, pokud si skutečnost v něm uvedenou matriční úřad může ověřit z jím vedené matriční knihy, ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel, z informačního systému cizinců, z informačního systému evidence občanských průkazů nebo z informačního systému evidence cestovních dokladů.

2) Je-li osoba, která chce vstoupit do partnerství, občanem, který má trvalý pobyt v cizině, je povinna prokázat svoji totožnost a k předepsanému tiskopisu připojit výše uvedené doklady, nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány. Doklady výše uvedené pod písm. c) a d) nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány, musí být vydány státem, na jehož území má osoba, která chce vstoupit do partnerství, pobyt.

3) Je-li osoba, která chce vstoupit do partnerství, cizincem, k předepsanému tiskopisu připojí:

 1. rodný list,
 2. doklad o státním občanství,
 3. doklad o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství, je-li cizím státem vydáván,
 4. potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno,
 5. úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství,
 6. pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jde-li o rozvedeného cizince,
 7. pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství,¨
 8. doklad, kterým je možné prokázat totožnost.

Je-li osoba, která chce vstoupit do partnerství, cizincem, předloží matričnímu úřadu před vznikem partnerství potvrzení vydané Policií České republiky o oprávněnosti pobytu na území České republiky; to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) nebo jeho rodinné příslušníky. Toto potvrzení nesmí být ke dni vzniku partnerství starší 7 pracovních dnů.

Údaje uvedené v odst. 3 písm. b) až d) mohou být uvedeny v jednom dokladu; státní občanství lze rovněž prokázat cestovním dokladem.

Doklad o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství nesmí být k datu vzniku partnerství starší 6 měsíců.

Registrující matriční úřad může na žádost osoby, která chce vstoupit do partnerství a která žádá o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky nebo je azylantem nebo osobou požívající doplňkové ochrany, předložení některých dokladů prominout, je-li jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou.

Registrované partnerství v cizině

Před vstupem do registrovaného partnerství v cizině je třeba vyřídit si na matrice podle místa svého trvalého pobytu Vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství. Platnost tohoto dokladu je 6 měsíců ode dne vydání.

Žádost o prominutí předložení vysvědčení ke vstupu do registrovaného partnerství Typ: PDF dokument, Velikost: 133.67 kB

Formuláře

Osoby, které chtějí vstoupit do partnerství, vyplní před vstupem do partnerství předepsaný tiskopis - Dotazník k partnerství, který je k dispozici u shora uvedených příslušných registrujících matričních úřadů.

Žádost o povolení vstupu do registrovaného partnerství mimo místo určené matričním úřadem - mimo dobu určenou matričním úřadem  

Poplatky

 • vstup do partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky je zpoplatněn 5 000 Kč,
 • vstup do partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky, je zpoplatněn 3 000 Kč,
 • vydání vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství v cizině nebo s cizincem je zpoplatněno 500 Kč.
 • Vydání vícejazyčného standardního formuláře 100 Kč
 • vstup do partnerství mimo místo určené matričním úřadem nebo mimo dobu určenou matričním úřadem 3 000 Kč. 

Poplatek podle výše uvedených písmen a)  a  b) se vybírá jen od jedné osoby vstupující do  partnerství.

Úřad městyse

Usnesení rady a zastupitelstva městyse

logo

Turistické informační centrum

Hrad 1, Náměšť na Hané

logo

Klikací rozpočet

rozpočet

Svozový kalendář 2024

kalendářkalendář

Malovaná mapa Náměšť na Hané

plakát

llogo

Průvodce životními událostmi

logo

Mediální partneři

logologologo

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Městys Náměšť na Hané

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Obsazenost kulturního zařízení

logo

Partnerská města

Jsme členy

Dotace