Městys Náměšť na Hané
MěstysNáměšť na Hané

Kde nás najdete?

nám. T.G.Masaryka 100
783 44 Náměšť na Hané

mapa

Změna jména a příjmení

Změna příjmení se povolí tehdy, jde-li o příjmení hanlivé nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod.

Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno neexistující, zkomolené nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů. Vzniknou-li pochybnosti o existenci jména nebo jeho správné podobě, je žadatel povinen předložit matričnímu úřadu odborné podklady od veřejné výzkumné instituce, jejímž předmětem činnosti je výzkum v oblasti jazykovědy, nebo znalecký posudek.

Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého dítěte. Změna příjmení nezletilého dítěte se nepovolí, jde-li o změnu na příjmení poručníka, popřípadě poručníků, příjmení pěstouna, popřípadě pěstounů, nebo na příjmení osoby, do jejíž péče bylo nezletilé dítě svěřeno, nejde-li o jednoho z rodičů.

Žádost může podat:

 • občan České republiky, popřípadě zákonní zástupci nezletilého občana České republiky
 • fyzická osoba, která není občanem České republiky, má-li povolen trvalý pobyt na území České republiky

O povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad příslušný dle místa trvalého pobytu nebo posledního trvalého pobytu žadatele v České republice; u nezletilého dítěte matriční úřad v místě jeho trvalého pobytu.

V případě, že u žadatele či nezletilého dítěte takový pobyt není, rozhoduje Úřad městské části Praha 1.

Úřední hodiny

Po

7:00 – 11:00

11:30 – 17:00 hod.

Út

7:00 – 11:00

11:30 – 15:00 hod.

St

7:00 – 11:00

11:30 – 17:00 hod.

Čt

7:00 – 11:00

11:30 – 15:00 hod.

7:00 – 11:00

11:30 – 13:30 hod.

Povolení změny:

 • Změna příjmení se povolí tehdy, jde-li o příjmení hanlivé nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod.
 • Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno neexistující, zkomolené nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů. Vzniknou-li pochybnosti o existenci jména nebo jeho správné podobě, je žadatel povinen předložit matričnímu úřadu odborné podklady od veřejné výzkumné instituce, jejímž předmětem činnosti je výzkum v oblasti jazykovědy, nebo znalecký posudek.
 • Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého dítěte. Změna příjmení nezletilého dítěte se nepovolí, jde-li o změnu na příjmení poručníka, popřípadě poručníků, příjmení pěstouna, popřípadě pěstounů, nebo na příjmení osoby, do jejíž péče bylo nezletilé dítě svěřeno, nejde-li o jednoho z rodičů.

Co musíte předložit

Na úřadě je nutno předložit:

 • písemnou žádost s odůvodněním navrhované změny,
 • rodný list žadatele nebo rodný list nezletilého dítěte,
 • průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu na území České republiky, průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, průkaz o povolení k pobytu azylanta),
 • doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (lze prokázat občanským průkazem nebo průkazem o povolení k pobytu),
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem),
 • za trvání manželství souhlas manžela/ky,
 • u nezletilého souhlas druhého rodiče, podepsaný před matričním úřadem, který vede řízení (popřípadě s úředně ověřeným podpisem) nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas,
 • souhlas fyzické osoby starší 12 let, jde-li o změnu jejího jména, popř. jmen, nebo příjmení,
 • oddací list (uzavřel-li žadatel manželství),
 • doklad o registrovaném partnerství (vstoupil-li žadatel do registrovaného partnerství),
 • doklad o zániku předchozího manželství nebo registrovaného partnerství (pravomocný rozsudek o rozvodu, pravomocné rozhodnutí o zrušení partnerství, úmrtní list).

Při zápisu manželství uzavřeného na území cizího státu Úřad městské části Brno – střed, oddělení zvláštní matriky, na základě žádosti státního občana České republiky uvede jeho příjmení i příjmení jeho manžela v podobě uvedené na cizozemském matričním dokladu. Tímto postupem zapíše zvláštní matrika i manželství, které bylo uzavřeno na území cizího státu přede dne 1. 7. 2008 (§ 70 odst. 4 a odst. 5 zákona o matrikách).

Formuláře:

Poplatky:

 • 200 Kč - vydání povolení změny příjmení hanlivého nebo směšného 
 • 300 Kč - vydání povolení změny příjmení cizojazyčné nebo na dřívější příjmení 
 • 3 000 Kč - vydání povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech 

Poplatek se platí v hotovosti na matrice nebo převodem na účet č. 1815818369/0800 před provedením úkonu, tzn. před vydáním rozhodnutí o povolení změny jména, popřípadě jmen nebo příjmení.

 • Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek,
 • za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek,
 • dřívějším příjmením se pro účely tohoto zákona rozumí jen nejblíže předcházející příjmení. 

Osvobozena od poplatku je:

 • změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo příjmení rodné, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena do šesti měsíců po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu,
 • změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných nebo neúplných zápisů v matrice nebo v důsledku uvedení nesprávných údajů na vydaných matričních dokladech,
 • změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví,
 • změna příjmení partnera za trvání registrovaného partnerství na příjmení druhého partnera. 

Lhůty pro vyřízení

Správní orgán je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů; nelze-li rozhodnout v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit odvolací orgán.

Další činnosti

Po nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména, popřípadě jmen nebo příjmení je třeba požádat na základě nově vydaného matričního dokladu o vydání nového občanského průkazu, cestovního dokladu, průkazu o povolení k pobytu, průkazu žadatele o udělení azylu, průkazu o povolení k pobytu azylanta.

Právní úprava

 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Doplňující zákony a předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Opravné prostředky, sankce

Opravné prostředkyV případě zamítnutí žádosti o povolení změny jména nebo příjmení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

Úřad městyse

Usnesení rady a zastupitelstva městyse

logo

Turistické informační centrum

Hrad 1, Náměšť na Hané

logo

Klikací rozpočet

rozpočet

Svozový kalendář 2024

kalendářkalendář

Malovaná mapa Náměšť na Hané

plakát

llogo

Průvodce životními událostmi

logo

Mediální partneři

logologologo

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Městys Náměšť na Hané

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Obsazenost kulturního zařízení

logo

Partnerská města

Jsme členy

Dotace