Městys Náměšť na Hané
MěstysNáměšť na Hané

Kde nás najdete?

nám. T.G.Masaryka 100
783 44 Náměšť na Hané

mapa

Aktuality

Stavební úřad oznamuje občanům, že od 1.7. do 12.7.2024 bude z důvodu dovolené uzavřen.


Informace stavebního úřadu po novele stavebního zákona

Dne 1.1.2018 vstoupila v platnost novela stavebního zákona 183/2006 Sb. (SZ), vydaná ve sbírce zákonů pod č. 225/2017/Sb.   Tato novela přináší spoustu změn pro stavebníky i pro postupy stavebních úřadů. 

Upozorňujeme na  několik hlavních změn, které se mohou týkat i vás.

 • mění se výčet staveb, pro které nemusíte mít žádné opatření ze strany stavebního úřadu, ale stavebník zodpovídá za splnění souvisejících podmínek daných zákonem
 • u staveb pro bydlení a rekreaci bez rozlišení zastavěné plochy (dříve do 150m2) postačí územní souhlas a ohlášení stavby (již nemusí být u větších staveb územní rozhodnutí a staveb.povolení),
 • studny: můžete již požádat o společné územní a stavební řízení u vodoprávního úřadu v Olomouci,  nemusí probíhat dvoufázové povolování studny

kolaudace:  některé stavby  povolené dle zák.183/2006 Sb., se nebudou kolaudovat. Stavebník nově podá „ohlášení dokončené stavby“ a požádá o přidělení čísla popisného (pokud se přiděluje). Stavební úřad může provést pro ověření kontrolní prohlídku a poté zadá údaje o dokončené stavbě do registru (RUIAN) a teprve poté stavebník provede zápis stavby do katastru nemovitostí.  U dokončených staveb je plná zodpovědnost za řádné provedení stavby dle povolení a projektu na stavebníkovi, jakož i povinnost zajistit veškeré revize, zkoušky, zaměření.

§ 79 SZ uvádí výčet staveb, které nevyžadují územní rozhodnutí ani územní souhlas a tyto stavby nevyžadují podle § 103 stavební povolení ani ohlášení, tedy NIC.    Musí však být  současně dodrženy všechny podmínky pro odstupy od hranic, parametry stavby,  atd.

Mezi tyto  nejčastější stavby patří  například:

a) informační a reklamní zařízení o celkové ploše do 0,6 m2 umisťovaná mimo ochranná pásma pozemních komunikací,

f) opěrné zdi do výšky 1 m nebo oplocení do výšky 2 m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím (mezi sousedy)

n) skleník do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku, bez podsklepení,

o) stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderné zařízení, nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umisťována v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci,

p) bazén do 40 m2 zastavěné plochy na zastavěném stavebním pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku, a jeho související technické zařízení.

§ 103 SZ  uvádí výčet staveb, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení.  Jsou to např.

c)  udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou,

d) stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí  a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou

dále jsou to stavby, které nevyžadují také SP ani ohlášení, avšak  vyžadují tzv.ÚZEMNÍ posouzení, tedy územní souhlas nebo územní rozhodnutí!!!

Například:

 1. stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné ani pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení nebo chovu zvířat, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů a nejedná se o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderná zařízení;
 2. stavby pro zemědělství do 60 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, bez podsklepení; stavby pro zemědělství nad 60 m2 zastavěné plochy nebo nad 5 m výšky do 300 m2 zastavěné plochy a do 7 m výšky, o jednom nadzemním podlaží, nepodsklepené, stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují, ledaže se jedná o stavby pro ustájení zvířat nebo chovatelství anebo zemědělské stavby, které mají sloužit pro skladování a zpracování hořlavých látek (např. sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady chemických hnojiv);
 3. stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m2 a do 5 m výšky, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m;
 4. vodovodní, kanalizační a energetické přípojky a přípojky elektronických komunikací včetně připojení stavby a odběrných zařízení vedených mimo budovu nebo připojení staveb plnících doplňkovou funkci ke stavbě hlavní na rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavní;
 5. oplocení (např.vyšší než 2m nebo sousedící s veřejným pozemkem, atd.);
 6. reklamní a informační zařízení;
 7. výrobky plnící funkci stavby, včetně základových konstrukcí pro ně;
 8. bazén nebo skleník včetně souvisejícího technického zařízení na zastavěném stavebním pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci;

§ 104 SZ uvádí výčet staveb, pro které postačí OHLÁŠENÍ (samozřejmě musí mít také územní posouzení – ÚS nebo ÚR) – podklady jsou stejné jako pro staveb.povolení, jednodušší proces. Jsou to např.:

a) stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím,

b) podzemní stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním dílem nebo stavbou podle § 16 odst. 2 písm. d),

c) stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, a haly do 1 000 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto stavby a haly budou nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle 3 let; dobu dočasnosti nelze prodloužit,

d) stavby do 70 m2 celkové zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m,

h) stavby opěrných zdí do výšky 1 m, které hraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím,

j) udržovací práce na stavbě neuvedené v § 103 odst. 1 písm. c),

k) stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí

- stavby uvedené pod písmeny j) a k) nemusí mít územní posouzení!

Stále platí, že pokud plánujete jakoukoliv stavbu, je vhodné nejprve se dotázat na stavebním úřadě, zda v konkrétním místě/pozemku, je vůbec možné Vámi zamýšlenou stavbu realizovat a jaké jsou podmínky pro její umístění a povolení!!!  Záměr musí být v souladu s územním plánem, v některých lokalitách také v souladu s územní studií.

Veškeré informace, formuláře, kontakty a další odpovědi Vám rádi poskytneme na stavebním úřadě v Náměšti na Hané.                                                    

Stavební úřad - Pavla Palátová

585 757 813,  723 504 606, stavebni@namestnahane, stavebnireferent@namestnahane.cz


ELEKTRONICKÁ ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SÍTÍ

(o vyjádření k existenci sítí lze požádat elektronicky, vyjádření Vám správce sítě pošle ve velmi krátkém čase, navíc je vyjádření zdarma, pokud si je necháte poslat poštou, je zpoplatněno!)

Telekomunikační sítě

 • Žádost lze vyplnit na této adrese:

Energetické zařízení fi ČEZ:

Plynárenská zařízení


Vyhl č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

1.7. 2008 nabyla účinnosti Vyhl č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Tento předpis stanoví jednotné technické podmínky požární ochrany pro navrhování, výstavbu a užívání staveb. Vyhláškou se musí řídit všechny stavby povolené po 1. červenci 2008.

Podle této vyhlášky musí být domácnosti v rodinných domech a bytových budovách vybaveny zařízeními autonomní detekce a signalizace. Tyto autonomní hlásiče kouře musí odpovídat technickým normám, měla by tedy na něm být značka "CE". Jedná se o zařízení, která na přítomnost kouře reagují silným akustickým signálem upozorňujícím uživatele a tomu pak umožní nebezpečí zlikvidovat již v zárodku nebo ohrožený prostor včas opustit a přivolat hasiče.

Další novinkou vyplývající z této vyhlášky je povinnost vybavení rodinných domů alespoň jedním přenosným hasicím přístrojem s minimální hasicí schopností nejméně 34 A.U jednotlivých garážích je povinný jeden přenosný hasicí přístroj pěnový nebo práškový s hasicí schopností 183 B. (Údaj o hasicí schopnosti musí být uveden na štítku každého prodávaného přenosného hasicího přístroje).

Počet a typ přenosných hasicích přístrojů pro jednotlivé druhy objektů a prostor určuje příloha č.4 této vyhlášky.


Novela zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií

Od 1.1.2009 platí novela zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií!

Touto novelou vzniká stavebníkům a vlastníkům budov povinnost zajistit průkaz energetické náročnosti budovy, kterým dokládají splnění požadavků na energetickou náročnost budovy a splnění porovnávacích ukazatelů. Tento průkaz je nezbytnou přílohou projektové dokumentace předkládané k ohlášení nebo k žádosti o stavební povolení. V případě, že by stavba nesplňovala požadavky na energetickou náročnost budovy, pak se navrhují vhodná opatření ke snížení energetické náročnosti budovy na požadovanou úroveň.

V případě zájmu o kontakt na zpracovatele energetického průkazu se obraťte na stavební úřad, který Vám poskytne seznam kvalifikovaných zpracovatelů.

Kontakty na zpracovatele průkazů energetické náročnosti
 • Ing. Milan Švub, Bělidlo 69, Náměšť na Hané, tel. 603 806 009
 • Judita Bravencová, Olomouc, tel. 608 713 066
 • Milan Tovačovský, Olomouc, tel. 585 417 384
 • Josef Ambrož, Olomouc - Lošov, tel. 737 113 690
 • Pavel Svoboda, Olomouc, tel. 777 068 990
 • Tomáš Sobol, Olomouc, tel. 775 655 287
 • Václav Zatloukal, Olomouc, tel. 973 406 683
 • Václav Příhoda, Olomouc, tel. 973 206 204
 • Ivan Marek, Olomouc, tel. 775 578 111
 • Otakar Slezák, Olomouc - Holice, tel. 603 349 594
 • Ivan Sládek, Skrbeň
 • Olga Lorencová, Šternberk
 • František Koláček, Smržice, okr. Prostějov
 • Martin Poštulka, Uničov
 • František Přemyslovský, Přerov

Úřad městyse

Usnesení rady a zastupitelstva městyse

logo

Turistické informační centrum

Hrad 1, Náměšť na Hané

logo

Klikací rozpočet

rozpočet

Svozový kalendář 2024

kalendářkalendář

Malovaná mapa Náměšť na Hané

plakát

llogo

Průvodce životními událostmi

logo

Mediální partneři

logologologo

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Městys Náměšť na Hané

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Obsazenost kulturního zařízení

logo

Partnerská města

Jsme členy

Dotace