Městys Náměšť na Hané
MěstysNáměšť na Hané

Kde nás najdete?

nám. T.G.Masaryka 100
783 44 Náměšť na Hané

mapa

Změny staveb

Změna stavby před jejím dokončením § 118

(1) Stavebník je povinen provádět stavbu v souladu s jejím povolením vydaným podle

tohoto zákona. Za povolení stavby se považuje souhlas stavebního úřadu s provedením

stavebního záměru podle § 106, stavební povolení podle § 115, veřejnoprávní smlouva podle

§ 116, oznámený vznik oprávněný podle § 117, opakované stavební povolení a dodatečné

povolení stavby podle § 129, územní rozhodnutí, ve kterém stavební úřad podle § 78 odst. 6

stanovil, že k provedení stavby nebude vyžadovat ohlášení nebo územní rozhodnutí

u stavebních záměrů podle § 103. Změnu stavby před jejím dokončením lze povolit před

zahájením stavby nebo v průběhu provádění stavby.

(2) Změnu stavby před jejím dokončením lze povolit jen v souladu s územním rozhodnutím nebo jiným úkonem nahrazujícím územní rozhodnutí; vyžaduje-li změna stavby

před jejím dokončením změnu územního rozhodnutí, je možné rozhodnout o této změně ve

spojeném řízení, ustanovení § 94 a 94a se použijí přiměřeně.

(3) Stavební úřad může na žádost stavebníka nebo jeho právního nástupce povolit změnu stavby před jejím dokončením. Žádost obsahuje kromě obecných náležitostí popis změn a jejich porovnání s povolením stavby a s ověřenou projektovou dokumentací. K žádosti

připojí projektovou dokumentaci změn stavby, popřípadě kopii ověřené projektové

dokumentace, do které projektant vyznačí navrhované změny. Žádost o změnu stavby před

dokončením stavební úřad projedná s účastníky stavebního řízení a dotčenými orgány

v rozsahu, v jakém se změna přímo dotýká práv účastníků stavebního řízení, jakož i zájmů

chráněných zvláštními právními předpisy. Na řízení a povolení změny stavby před dokončením se vztahují přiměřeně ustanovení o stavebním řízení.

(4) Změnu ohlášené stavby lze provést na základě ohlášení. Přitom se postupuje přiměřeně podle § 105 až 107. To platí i pro změnu stavby prováděné podle územního rozhodnutí (§ 78 odst. 6) nebo územního souhlasu (§ 78 odst. 4). Změnu stavby před dokončením je možné provést na základě veřejnoprávní smlouvy za podmínek § 116, změnu stavby prováděné podle veřejnoprávní smlouvy lze dohodnout podle § 166 správního řádu, podmínkou účinnosti veřejnoprávní smlouvy v těchto případech je souhlas osob, které by byly

účastníky stavebního řízení podle odstavce 3.

(5) Změna stavby před dokončením může být prováděna na základě oznámení stavebnímu úřadu za podmínek § 117.

(6) Změnu stavby, která se nedotýká práv ostatních účastníků stavebního řízení, může

stavební úřad schválit rozhodnutím vydaným na místě při kontrolní prohlídce stavby.

Rozhodnutí je stavebníkovi oznámeno zápisem do stavebního deníku nebo jednoduchého

záznamu o stavbě; stavební úřad jej následně bez zbytečného odkladu zaznamená do spisu,

podle okolností vyznačí změnu též v ověřené projektové dokumentaci. Může tak učinit, jen

pokud se změna nedotýká podmínek územního rozhodnutí, veřejných zájmů chráněných

zvláštními právními předpisy nebo v případě, kdy příslušný dotčený orgán písemně anebo

prohlášením do protokolu se změnou souhlasí.

Úřad městyse

Usnesení rady a zastupitelstva městyse

logo

Turistické informační centrum

Hrad 1, Náměšť na Hané

logo

Klikací rozpočet

rozpočet

Svozový kalendář 2024

kalendářkalendář

Malovaná mapa Náměšť na Hané

plakát

llogo

Průvodce životními událostmi

logo

Mediální partneři

logologologo

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Městys Náměšť na Hané

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Obsazenost kulturního zařízení

logo

Partnerská města

Jsme členy

Dotace