Důležitá telefonní čísla

tabulka

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Video Hanácké ráj

Mediální partneři

logologologo

Odkazy

 

logo

logo

logo

logologologo rh

Evropská databanka

mapa 2mapa 1

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Změny v užívání

Změna v užívání stavby

§ 126

(1) Stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí,

v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu. Nevyžaduje-li stavba kolaudaci

podle § 119 odst. 1, lze ji užívat jen k účelu vymezenému v povolení stavby.

(2) Změna v účelu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v jejím podstatném rozšíření a změna v činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí, nebo změna doby trvání dočasné stavby, je přípustná jen na základě souhlasu nebo povolení stavebního úřadu.

Ustanovení § 81 není dotčeno.

(3) Změna v užívání stavby musí být v souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli

a úkoly územního plánování, s obecnými požadavky na výstavbu, s veřejnými zájmy

chráněnými tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy.

(4) Pokud je změna v užívání stavby podmíněna změnou dokončené stavby, která vyžaduje ohlášení nebo stavební povolení, stavební úřad projedná změnu dokončené stavby.

Podle charakteru změny dokončené stavby se postupuje podle § 78 až 96a a § 104 až 117.

V ohlášení nebo v žádosti o stavební povolení nebo v oznámení podle § 117 se současně

uvede navrhovaná změna v užívání. Po dokončení změny stavby se podle okolností postupuje

podle § 120 nebo 122; v oznámení užívání nebo žádosti o kolaudační souhlas se současně

uvede nový účel užívání.

§ 127

(1) Změnu v užívání stavby, která není podmíněna změnou dokončené stavby, oznamuje stavebnímu úřadu osoba, která má ke stavbě vlastnické právo nebo prokáže právo změnit užívání stavby. Oznámení obsahuje popis a odůvodnění zamýšlené změny, její rozsah

a důsledky. K oznámení se připojí doklad o vlastnickém právu ke stavbě, nelze-li vlastnické

právo ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem, popřípadě souhlas vlastníka stavby

se změnou v užívání, dokumentace s vyznačením stávajícího a nového způsobu užívání

jednotlivých místností a prostorů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické

infrastruktury, na kterou je stavba napojena, pokud to změna v užívání stavby vyžaduje,

a závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními

právními předpisy.