Městys Náměšť na Hané
MěstysNáměšť na Hané

Kde nás najdete?

nám. T.G.Masaryka 100
783 44 Náměšť na Hané

mapa

Změny v užívání stavby

Změna v užívání stavby § 126

(1) Stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí,

v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu. Nevyžaduje-li stavba kolaudaci

podle § 119 odst. 1, lze ji užívat jen k účelu vymezenému v povolení stavby.

(2) Změna v účelu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v jejím podstatném rozšíření a změna v činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí, nebo změna doby trvání dočasné stavby, je přípustná jen na základě souhlasu nebo povolení stavebního úřadu.

Ustanovení § 81 není dotčeno.

(3) Změna v užívání stavby musí být v souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli

a úkoly územního plánování, s obecnými požadavky na výstavbu, s veřejnými zájmy

chráněnými tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy.

(4) Pokud je změna v užívání stavby podmíněna změnou dokončené stavby, která vyžaduje ohlášení nebo stavební povolení, stavební úřad projedná změnu dokončené stavby.

Podle charakteru změny dokončené stavby se postupuje podle § 78 až 96a a § 104 až 117.

V ohlášení nebo v žádosti o stavební povolení nebo v oznámení podle § 117 se současně

uvede navrhovaná změna v užívání. Po dokončení změny stavby se podle okolností postupuje

podle § 120 nebo 122; v oznámení užívání nebo žádosti o kolaudační souhlas se současně

uvede nový účel užívání.

§ 127

(1) Změnu v užívání stavby, která není podmíněna změnou dokončené stavby, oznamuje stavebnímu úřadu osoba, která má ke stavbě vlastnické právo nebo prokáže právo změnit užívání stavby. Oznámení obsahuje popis a odůvodnění zamýšlené změny, její rozsah

a důsledky. K oznámení se připojí doklad o vlastnickém právu ke stavbě, nelze-li vlastnické

právo ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem, popřípadě souhlas vlastníka stavby

se změnou v užívání, dokumentace s vyznačením stávajícího a nového způsobu užívání

jednotlivých místností a prostorů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické

infrastruktury, na kterou je stavba napojena, pokud to změna v užívání stavby vyžaduje,

a závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními

právními předpisy.

Úřad městyse

Usnesení rady a zastupitelstva městyse

logo

Turistické informační centrum

Hrad 1, Náměšť na Hané

logo

Klikací rozpočet

rozpočet

Svozový kalendář 2024

kalendářkalendář

Malovaná mapa Náměšť na Hané

plakát

llogo

Průvodce životními událostmi

logo

Mediální partneři

logologologo

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Městys Náměšť na Hané

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Obsazenost kulturního zařízení

logo

Partnerská města

Jsme členy

Dotace