Městys Náměšť na Hané
MěstysNáměšť na Hané

Kde nás najdete?

nám. T.G.Masaryka 100
783 44 Náměšť na Hané

mapa

Změny v užívání stavby

Změna v užívání stavby § 126

(1) Stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí,

v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu. Nevyžaduje-li stavba kolaudaci

podle § 119 odst. 1, lze ji užívat jen k účelu vymezenému v povolení stavby.

(2) Změna v účelu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v jejím podstatném rozšíření a změna v činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí, nebo změna doby trvání dočasné stavby, je přípustná jen na základě souhlasu nebo povolení stavebního úřadu.

Ustanovení § 81 není dotčeno.

(3) Změna v užívání stavby musí být v souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli

a úkoly územního plánování, s obecnými požadavky na výstavbu, s veřejnými zájmy

chráněnými tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy.

(4) Pokud je změna v užívání stavby podmíněna změnou dokončené stavby, která vyžaduje ohlášení nebo stavební povolení, stavební úřad projedná změnu dokončené stavby.

Podle charakteru změny dokončené stavby se postupuje podle § 78 až 96a a § 104 až 117.

V ohlášení nebo v žádosti o stavební povolení nebo v oznámení podle § 117 se současně

uvede navrhovaná změna v užívání. Po dokončení změny stavby se podle okolností postupuje

podle § 120 nebo 122; v oznámení užívání nebo žádosti o kolaudační souhlas se současně

uvede nový účel užívání.

§ 127

(1) Změnu v užívání stavby, která není podmíněna změnou dokončené stavby, oznamuje stavebnímu úřadu osoba, která má ke stavbě vlastnické právo nebo prokáže právo změnit užívání stavby. Oznámení obsahuje popis a odůvodnění zamýšlené změny, její rozsah

a důsledky. K oznámení se připojí doklad o vlastnickém právu ke stavbě, nelze-li vlastnické

právo ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem, popřípadě souhlas vlastníka stavby

se změnou v užívání, dokumentace s vyznačením stávajícího a nového způsobu užívání

jednotlivých místností a prostorů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické

infrastruktury, na kterou je stavba napojena, pokud to změna v užívání stavby vyžaduje,

a závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními

právními předpisy.

Úřad městyse

Usnesení rady a zastupitelstva městyse

logo

Turistické informační centrum

Hrad 1, Náměšť na Hané

logo

Klikací rozpočet

rozpočet

Svozový kalendář 2023

kalendářkalendář

Malovaná mapa Náměšť na Hané

plakát

llogo

Soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí

llogo

Průvodce životními událostmi

logo

Mediální partneři

logologologo

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Městys Náměšť na Hané

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Obsazenost kulturního zařízení

logo

Partnerská města

Jsme členy

Dotace