Městys Náměšť na Hané
MěstysNáměšť na Hané

Kde nás najdete?

nám. T.G.Masaryka 100
783 44 Náměšť na Hané

mapa

Volby do Evropského parlamentu 2024

Výsledky voleb do Evropského parlamentu v Náměšti na Hané

Kraj: Olomoucký kraj

Okres: Olomouc

Obec: Náměšť na Hané

Okrsky
celkem: 3
zpr. 3
v %: 100,00

 • Voliči v seznamu: 1 691
 • Vydané obálky: 586
 • Volební účast v %: 34,65
 • Odevzdané obálky: 586
 • Platné hlasy: 584
 • % platných hlasů:  99,66
Výsledky voleb do Evropského parlamentu v Náměšti na Hané
Strana Platné hlasy Předn.
hlasy
číslo název celkem v %
1 Klub angažovaných nestraníků 0 0,00 -
2 Liberální aliance nez. občanů 4 0,68 X
3 SPD a Trikolora 26 4,45 X
4 Mourek – politická strana 0 0,00 -
5 LEPŠÍ ŽIVOT PRO LIDI 0 0,00 -
6 PRO – Jindřicha Rajchla 21 3,59 X
7 Urza.cz: Nechceme vaše hlasy 2 0,34 X
8 Ref.o vstupu do EU bylo zman. 0 0,00 -
9 PŘÍSAHA a MOTORISTÉ 63 10,78 X
10 SEN 21 a Volt Česko 0 0,00 -
11 Česká republika na 1. místě! 0 0,00 -
12 Strana zelených 7 1,19 X
13 ČSSD 0 0,00 -
14 ANO 2011 157 26,88 X
15 ALIANCE ZA NEZÁVISLOST ČR 3 0,51 X
 
Výsledky voleb do Evropského parlamentu v Náměšti na Hané
Strana Platné hlasy Předn.
hlasy
číslo název celkem v %
16 ANO LEPŠÍ EU S MIMOZEMŠŤANY 3 0,51 X
17 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 118 20,20 X
18 REFERENDUM - Hlas Lidu 0 0,00 -
19 Svobodní 14 2,39 X
20 Sociální demokracie 7 1,19 X
21 Starostové a osobn. pro Evropu 41 7,02 X
22 HLAS 1 0,17 X
23 Česká pirátská strana 34 5,82 X
24 PRO vystoupení z EU 1 0,17 X
25 Nový směr 1 0,17 X
26 STAČILO!, KSČM, SD-SN, ČSNS 72 12,32 X
27 DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT 4 0,68 X
28 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 1 0,17 X
29 SENIOŘI SOBĚ 3 0,51 X
30 Levice 1 0,17 X

Prezident republiky ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv Rozhodnutím prezidenta republiky č. 38/2024 vyhlásil konání voleb do Evropského parlamentu a stanovil dny jejich konání na pátek 7. června 2024 a sobotu 8. června 2024.

Volby do Evropského parlamentu se konají jednou za 5 let, přičemž na základě rozhodnutí Evropské rady ze dne 22. 9. 2023 bude mít Evropský parlament pro volební období 2024 až 2029 celkem 720 poslanců. ČR bude zastupovat 21 poslanců. Volby do Evropského parlamentu se konají ve všech 27 členských státech Evropské unie.

Informace Ministerstva vnitra ČR

Delegování členů a náhradníků do okrskových komisí 

Pozvánka na zasedání okrskové volební komise 


Volby do Evropského parlamentu se na území České republiky - volba poslanců za ČR

pátek 7. června 2024 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

sobota 8. června 2024 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Kdo může volit?

Voličem je

 • občan ČR, který alespoň 8. června 2024 dosáhne věku 18 let
 • občan jiného členského státu EU, který alespoň 8. června 2024 dosáhne věku 18 let a je nejméně od 24. dubna 2024 přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR a nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví ani omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.

Hlasování probíhá pouze na území ČR ve volebních místnostech.

Zápis cizince do seznamu voličů

Občan jiného členského státu, který chce hlasovat na území ČR pro české kandidáty, musí požádat (pokud tak již neučinil v minulosti) o zápis do seznamu voličů.

Pozor! Pokud projevíte vůli hlasovat na území ČR, nemůžete hlasovat ve svém domovském členském státě.

Volič - cizinec, který hlasoval na území ČR v minulých volbách do Evropského parlamentu, je automaticky zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Doporučujeme si to ověřit na příslušném obecním úřadě.

Volič - cizinec, který na území ČR v minulých volbách do Evropského parlamentu nehlasoval, ale hlasoval ve volbách do zastupitelstev obcí, musí nejpozději 40 dnů přede dnem voleb požádat svůj obecní úřad o přenesení údajů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Volič, který na území ČR doposud nehlasoval v žádných volbách, musí do 40 dnů přede dnem voleb požádat svůj obecní úřad o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Konec lhůty připadá na neděli 28. dubna 2024, kdy bude zajištěna na úřadě městyse služba. 

Žádost o zápis do seznamu voličů

Požádat o zápis můžete pouze osobně. V případě pobytu na území městyse Náměšť na Hané podáváte žádost u Úřadu městyse Náměšť na Hané. 

Při žádosti musíte prokázat svou totožnost, a to zejména platným občanským průkazem domovského státu, cestovním dokladem nebo průkazem o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie, příp. i potvrzením o přechodném pobytu na území / osvědčením o registraci.
Žádost o zápis nebo přenesení údajů do seznamu voličů 

Místo pro hlasování

Hlasování probíhá pouze na území ČR ve volebních místnostech.

Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, ve které má trvalý pobyt a je zde zapsán v seznamu voličů.

Adresu volební místnosti a další potřebné informace zveřejní starosta nejpozději 23. května 2024 způsobem v místě obvyklým. Pokud je v obci více volebních okrsků, starosta sdělí, která část obce a volební místnost náleží ke kterému okrsku.

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky jsou vytištěny pro každý kandidující subjekt samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo kandidujícího subjektu určené losem. Dodané hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou čísedlnou řadu, pokud některá kandidátní listina nebyla zaregistrována ani na základě přezkumu soudem. Taky pořadové číslo kandidáta, který byl při řegistraci škrtnut, zůstává na hlasovacím lístku neobsazené. 

Údaj o členství kandidátů v politických stranách a politických hnutích je na hlasovacím lístku uveden zkratkou; seznam zkratek je součástí sady hlasovacích lístků. 

Vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta

Ve volební místnosti se zveřejňují informace o případném vzdání se kandidatury, odvolání kandidáta nebo o tom, že kandidát - občan jiného členského státu EU byl ve svém státě původu zbaven práva být volen. K přednostním hlasům odevzdaným pro takového kandidáta se nepřihlíží. 

Způsob hlasování 

Hlasovací lístky obdrží všichni voliči na adresu svého pobytu nejpozději 3 dny přede dnem voleb.

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřetnou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků.

S úřední obálkou a hlasovacími lístky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Zde si vybere hlasovací lístek toho kandidujícího subjektu, pro který chce volit.

Na vybraném hlasovacím lístku může volič nanejvýš dvěma kandidátům udělit preferenční hlas. To učiní tak, že zakroužkuje jejich pořadové číslo. Pokud volič zakroužkuje více než dva kandidáty, nebude se přihlížet k žádnému přednostnímu hlasu. 

Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv. Poté vloží volič tento hlasovací lístek do úřední obálky. 

Volič by měl při vkládání hlasovacího lístku do úřední obálky dát pozor na to, aby omylem nevložil do úřední obálky (např. z důvodu slepení) více hlasovacích lístků. V takovém případě by se totiž jednalo o neplatný hlas voliče. 

Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. 

Prokazování totožnosti

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství. Občan ČR tak učiní platných občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem. Občan jiného členského státu EU tak učiní například průkazem o povolení k trvalému pobytu, cestovním pasem nebo občanským průkazem. 

Neprokáže-li volč svou totožnost a stání občanství, nebude mu hlasování umožněno.

Průběh hlasování

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Voliči který není zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní. 

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat nebo upravit zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v protoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky. 

Způsob hlasování

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků.

S úřední obálkou a hlasovacími lístky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.

Zde si vybere hlasovací lístek toho kandidujícího subjektu, pro který chce volit. Na vybraném hlasovacím lístku může volič nanejvýš dvěma kandidátům udělit preferenční hlas. To učiní tak, že zakroužkuje jejich pořadové číslo.

Pokud volič zakroužkuje více než dva kandidáty, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice, ale k přednostním hlasům se nepřihlíží.

Poté vloží volič tento hlasovací lístek do úřední obálky.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Je-li v obálce vícero hlasovacích lístků, jedná se rovněž o neplatný hlas.

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

S voličem, který nemůže pro zdravotní vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat, upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i  úřední obálku vložit do volební schránky.  

Hlasování na voličský průkaz

Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz.

S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR.

Ode dne vyhlášení voleb je možné, aby volič, který nebude moci anebo nehodlá volit ve volebním okrsku, ve kterém je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, požádal o vydání voličského průkazu.
Žádost se podává u obecního úřadu, u kterého je volič zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
Voličské průkazy vydávají také zastupitelské úřady pro voliče, kteří jsou u nich zapsáni ve zvláštních seznamech voličů.

Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakémkoli volebním okrsku v České republice.

Žádost lze podat:

 1. Osobně nejpozději do 5. 6. 2024 do 17 hodin
 2. Písemně nejpozději do 31. 5. 2024 do 13 hodin
  • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo
  • v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče.

Tiskopis žádosti o voličský průkaz 
Voličský průkaz lze vydat nejdříve od 23. 5. 2024.
Při ztrátě nebo odcizení nelze vydat duplikát.

Voličské průkazy vydávají i zastupitelské úřady pro voliče, kteří jsou u nich zapsáni ve zvláštním seznamu voličů (viz níže).

Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen ho odevzdat okrskové volební komisi.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.

Informace o zásadách a způsobu hlasování ve volbách do EP na území ČR 

Informace Ministerstva vnitra ČR - základní informace pro voliče

Úřad městyse

Usnesení rady a zastupitelstva městyse

logo

Turistické informační centrum

Hrad 1, Náměšť na Hané

logo

Klikací rozpočet

rozpočet

Svozový kalendář 2024

kalendářkalendář

Malovaná mapa Náměšť na Hané

plakát

llogo

Průvodce životními událostmi

logo

Mediální partneři

logologologo

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Městys Náměšť na Hané

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Obsazenost kulturního zařízení

logo

Partnerská města

Jsme členy

Dotace