Městys Náměšť na Hané
MěstysNáměšť na Hané

Kde nás najdete?

nám. T.G.Masaryka 100
783 44 Náměšť na Hané

mapa

Volby do zastupitelstev obcí

Výsledky voleb do zastupitelstva městyse Náměšť na Hané

Počet
volených
členů
zastupitelstva
Počet
volebních
obvodů
Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
celkem zpr. v %
15 1 3 3 100,00 1 659 873 52,62 872 11 462
 
Kandidátní listina Hlasy Počet
kandidátů
Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů
Přepočtené %
platných hlasů
Počet
mandátů
Podíly
hlasů
číslo název abs. v %
1 Občanská demokratická strana 4 267 37,23 15 11 462,00 37,22 6 X
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 733 23,84 15 11 462,00 23,84 3 X
3 SNK "PRO NÁMĚŠŤ" 4 462 38,93 15 11 462,00 38,92 6 X

Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
zvolení
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Občanská demokratická strana 1 Husičková Marta Mgr. 63 ODS ODS 413 9,67 1
1 Občanská demokratická strana 2 Ošťádal Bohuslav 59 ODS ODS 390 9,13 2
1 Občanská demokratická strana 9 Strážnický Filip Mgr. 26 ODS BEZPP 372 8,71 3
1 Občanská demokratická strana 5 Zacpálková Hana Ing. 32 ODS BEZPP 351 8,22 4
1 Občanská demokratická strana 6 Otruba Tomáš 39 ODS BEZPP 351 8,22 5
1 Občanská demokratická strana 3 Brzák Jaroslav Ing. 44 ODS BEZPP 223 5,22 6
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 Kurfürst Pavel Ing. 44 KDU-ČSL KDU-ČSL 344 12,58 1
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 Kašparová Zajíčková Eva Mgr. 32 KDU-ČSL BEZPP 250 9,14 2
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 7 Buiglová Alice Ing. 31 KDU-ČSL BEZPP 243 8,89 3
3 SNK "PRO NÁMĚŠŤ" 2 Huňková Diana Ing. 42 NK BEZPP 425 9,52 1
3 SNK "PRO NÁMĚŠŤ" 1 Švarc Marek 43 NK BEZPP 393 8,80 2
3 SNK "PRO NÁMĚŠŤ" 10 Hrabal Miroslav Ing. 53 NK BEZPP 373 8,35 3
3 SNK "PRO NÁMĚŠŤ" 11 Drška Vlastimil 50 NK BEZPP 338 7,57 4
3 SNK "PRO NÁMĚŠŤ" 3 Kašpar Ondřej Mgr. 37 NK BEZPP 313 7,01 5
3 SNK "PRO NÁMĚŠŤ" 4 Solovská Ivana Bc. 35 NK BEZPP 288 6,45 6

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

Volby do zastupitelstev obcí proběhnou v pátek 5. října 2018 od 14 hodin do 22 hodin

a v sobotu 6. října 2018 od 8 hodin do 14 hodin v Náměšti na Hané v těchto volebních místnostech:

volební okrsek č. 1 – zasedací místnost úřadu městyse, nám. T.G.Masaryka 100, Náměšť na Hané

 • Bělidlo
 • Biskupství
 • Fučíkova
 • Hrad
 • K Baběnci
 • Lesní
 • Nad Náhonem
 • Nad Dymáčkem
 • nám. T.G.Masaryka
 • Padělky
 • Procházkova
 • U Koupaliště
 • Vaňourkova
 • Vodní
 • Záhumenská
 • Zákostelí

volební okrsek č. 2 - budova Základní školy, Komenského 283, Náměšť na Hané

 • Erbenova
 • Jiráskova
 • Komenského
 • Lomená
 • Nádražní
 • Nerudova
 • Pod Hradem
 • Polní
 • Prostějovská
 • Sokolská
 • V Ráji
 • Válník
 • Zábraní
 • Zahradní

volební okrsek č. 3 – hasičská zbrojnice, Nové Dvory 579, Náměšť na Hané

 •  Nové Dvory

Volby do zastupitelstev obcí

(zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)

Právo volit do zastupitelstva obce má občan obce za předpokladu, že:

 • alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let,
 • je státním občanem České republiky
 • je přihlášen k trvalému pobytu v této obci

Způsob hlasování

 • po obdržení hlasovacích lístků a úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků
 • volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno (15)
 • volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem (X) toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran.
 • volič může na hlasovacím lísku označit křížkem (X) ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu.

  Zároveň může označit kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci.


Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů úřad městyse Náměšť na Hané a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou, hlasovacími lístky a výpisem ze seznamu voličů pro volby do zastupitelstev obcí.

Kdo z občanů má zájem o hlasování do přenosné volební schránky, může se nahlásit na úřadě městyse v Náměšti na Hané tel. 585 757 811, mob. 723 654 723 do pátku 5. října 2018 do 11:00 hod.


Volby do zastupitelstev obcí byly vyhlášeny prezidentem republiky na 5. a 6. října 2018.

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu ČR a voleb do zastupitelstev obcí 2018

Registračním úřadem pro volby do zastupitelstev obcí je Magistrát města Olomouce - informace zdeSeznam voličů

Základní informace

Stálý seznam voličů vede Úřad městyse Náměšť na Hané pro voliče, kteří jsou v Náměšti na Hané přihlášeni k trvalému pobytu. Každý volič si může v úředních hodinách na Úřadě městyse Náměšť na Hané, evidenci obyvatel ověřit, zda je v seznamu zapsán, popř. může požadovat doplnění údajů či provedení oprav.

Informace pro cizince – občany EU

Právo volit do zastupitelstev obcí má i státní občan jiného státu, jehož občanům právo volit do zastupitelstev obcí přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána, a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, a to za podmínky, že:

 • alespoň ve druhý den voleb (tj. 6.10.2018) dosáhl věku nejméně 18 let a
 • je v den voleb v obci přihlášen k trvalému popř. přechodnému pobytu.

Jedná se pouze o občany členských států Evropské unie ( Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Spojené království, Švédsko), kteří splňují podmínky pro přiznání volebního práva. Tito občané, pokud chtějí uplatnit své volební právo, musí požádat o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. Pokud občan státu EU požádal o zápis do dodatku ke stálému seznamu voličů již v předchozích volbách do zastupitelstev obcí, je již v dodatku uveden a žádat nemusí.

Žádost o zápis do dodatku může volič - občan jiného státu - podat Úřadu městyse Náměšť na Hané, nám. T.G.Masaryka 100, Náměšť na Hané a to již v současné době, nejpozději však do 3. října 2018 do 16.00 hodin.

Žádost může být učiněna písemně nebo osobně. Z žádosti musí být zřejmé, že se žadatel domáhá zápisu do dodatku, žadatel musí minimálně uvést svoje jméno, příjmení, datum narození, pro bližší identifikaci i místo trvalého popř. přechodného pobytu (adresa) v ČR.

Pokud volič - občan jiného státu EU - o zápis do dodatku nepožádá, hlasovat ve volbách do zastupitelstva městyse Náměšť na Hané nemůže!

Úřední hodiny a kontakty:

Pondělí: 7.00-11:00 11:30-17:00
Středa: 7.00-11:00 11:30-17:00

Helena Mariánková

tel.: 585 757 815, mob. 723 521 788


Požadavky na přenosnou hlasovací schránku adresujte na :

e-mail: podatelna@namestnahane.cz, tel.: 585 757 811.


Informace pro členy okrskových volebních komisí

Informace pro volební strany k delegování členů do okrskových volebních komisí

Ve smyslu zákona č. 491/2001 Sb. může každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce, v termínu nejpozději 30 dnů před konáním voleb (tj. do 5. 9. 2018) delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do každé ze 3 okrskových volebních komisí.

Delegování členů a náhradníků se provede tak, že se jejich seznam osobně doručí nebo zašle starostovi, a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka, a jméno a příjmení zmocněnce volební strany, popřípadě jméno a příjmení osoby, která byla k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která k seznamu přiloží kopii tohoto pověření. Seznam podepíše zmocněnec či jím pověřená osoba.

Z organizačních důvodů si vás dovolujeme požádat, abyste u delegovaných členů mimo zákonem stanovených údajů - tj.:

 • jméno, příjmení,
 • datum narození,
 • adresa místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka,

pokud možno uváděli i telefonický kontakt, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty a údaj do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové zařazeni, aby bylo možné vámi předané podklady co nejrychleji zpracovat. Připomínáme, že v souladu s výše uvedeným zákonem člen okrskové volební komise nesmí být kandidátem pro tyto volby.

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí bude zasláno delegovaným zástupcům na vámi uvedený kontakt.


Informace k prvnímu zasedání okrskových volebních komisí

První zasedání okrskových volebních komisí se bude konat ve středu 12. 9. 2018 v 16:00 hod. v zasedací místnosti úřadu městyse Náměšť na Hané

ČSÚ: Videopořad pro volby do zastupitelstev obcí 2018 (všechna videa)


Odkazy

Informace MVČR

Informace KÚOK

Úřad městyse

Usnesení rady a zastupitelstva městyse

logo

Turistické informační centrum

Hrad 1, Náměšť na Hané

logo

Klikací rozpočet

rozpočet

Svozový kalendář 2024

kalendářkalendář

Malovaná mapa Náměšť na Hané

plakát

llogo

Průvodce životními událostmi

logo

Mediální partneři

logologologo

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Městys Náměšť na Hané

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Obsazenost kulturního zařízení

logo

Partnerská města

Jsme členy

Dotace