Městys Náměšť na Hané
MěstysNáměšť na Hané

Kde nás najdete?

nám. T.G.Masaryka 100
783 44 Náměšť na Hané

mapa

Zrušení trvalého pobytu

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu je možné provést ve správním řízení na návrh oprávněné osoby.

Upozornění: občan nemůže sám proti sobě podat návrh na zrušení své adresy trvalého pobytu. Ohlašovna rozhoduje pouze o trvalém pobytu českých státních občanů, pobyty cizích státních příslušníků řeší výhradně Cizinecká policie.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu může provést pouze oprávněná osoba (nájemce nebo vlastník nemovitosti). Návrh nemůže podat občan sám na sebe, nelze tedy podat žádost – návrh na zrušení údaje o vlastním místu trvalého pobytu.

Podmínky a postup řešení

Zrušit údaj o místu trvalého pobytu je možné na návrh oprávněné osoby za současného splnění zákonem stanovených podmínek, a to:

  • zanikne-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

Zánik užívacího práva je nutno doložit např. odebráním souhlasu s užíváním bytu, dohodou o ukončení nájemní smlouvy, nájemní smlouvou s dobou určitou, výpovědí z nájmu, změnou vlastnických práv - kupní smlouva, darovací smlouva, dědictví, exekuce aj., dohodou rozvedených manželů o úpravě bydlení po rozvodu, rozsudkem určovací žaloby o užívacím právu aj.)

Neužívání domu či bytu je řešeno výpovědí svědka do protokolu na úřadě městyse Náměšť na Hané. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu a zahájit tak správní řízení ve věci.

Dotčené instituce

Úřad městyse Náměšť na Hané, evidence obyvael, nám. T.G.Masaryka 100, Náměšť na Hané, tel. 585 757 815, mob.: 723 521 788, e-mail: matrika@namestnahane.cz.

  • Úřední hodiny: pondělí a středa 7:00 - 11:00 hod. - 11:30 - 17:00 hod.

Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu se podává v místě trvalého pobytu osoby, které se údaj o místu trvalého pobytu ruší.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu je nutné mít předložit návrh, který musí mimo jiné obsahovat:

  • identifikaci navrhovatele
  • identifikaci osoby, které má být zrušen údaj o místu trvalého pobytu
  • doklady osvědčující oprávněnost podání návrhu (např. nájemní smlouva, vlastník objektu nedokládá ohlašovně své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí) .
  • doložení neužívání nemovitosti – nejčastěji navržením svědka
  • doložení zániku užívacího práva – kupní smlouva, zaniklá nebo řádně vypovězená nájemní smlouva, vypořádání majetku po rozvodu manželů, dohoda o převodu členských práv a povinností, odebrání souhlasu s užíváním nemovitosti, určovací žaloba soudu atp.)

Správní a jiné poplatky

Správní řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu je od 1.1.2016 zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100,- Kč za každou osobu uvedenou v návrhu.V případě zaslání návrhu poštou uhraďte správní poplatek bankovním převodem na účet městyse Náměšť na Hané č. ú. 1815818369/0800 a jako specifický symbol uveďte své rodné číslo. Potvrzení o platbě nám zašlete spolu s návrhem na zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

Lhůty pro vyřízení

V souladu se správním řádem 30 dnů, max. do 60 dnů.

Další účastníci

Účastníky řízení jsou navrhovatel a osoba, které je rušen údaj o místě trvalého pobytu.

Návazné činnosti

Navrhovatel nemá po nabytí právní moci rozhodnutí žádné povinnosti. Osobě, které je rušen údaj končí platnost občanského průkazu po nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu. Občan má tedy povinnost požádat o nový občanský průkaz do 15 pracovních dnů po zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje podáním učiněným u odboru správních činností, oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů Magistrátu města Olomouce. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po oznámení písemného vyhotovení rozhodnutí. V případě uložení písemnosti se lhůta počítá ode dne následujícího po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Odvolání se podává v počtu účastníků řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání může podat jak navrhovatel, tak osoba, jíž se rozhodnutím údaj o místu trvalého pobytu ruší.

Sankce

Dle ust. § 34 odst. 1 písm. c) zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, platnost občanského průkazu skončí dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

V souladu s ustanovením § 11 písm. b) zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, je občan povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

V případě porušení této povinnosti se občan dopouští přestupku, dle ustanovení § 65 odst. 2 zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, tím, že nepožádá o vydání občanského průkazu a lze mu uložit pokutu podle § 65 odst. 4 písm. b) zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech až do výše 15 000 Kč.

 

Úřad městyse

Usnesení rady a zastupitelstva městyse

logo

Turistické informační centrum

Hrad 1, Náměšť na Hané

logo

Klikací rozpočet

rozpočet

Svozový kalendář 2024

kalendářkalendář

Malovaná mapa Náměšť na Hané

plakát

llogo

Průvodce životními událostmi

logo

Mediální partneři

logologologo

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Městys Náměšť na Hané

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Obsazenost kulturního zařízení

logo

Partnerská města

Jsme členy

Dotace