Městys Náměšť na Hané
MěstysNáměšť na Hané

Kde nás najdete?

nám. T.G.Masaryka 100
783 44 Náměšť na Hané

mapa

Volby do zastupitelstev krajů 2024

Prezident republiky dne 12. června 2024 vyhlásil volby do zastupitelstev krajů rozhodnutím publikovaný ve Sbírce zákonů pod č. 147/2024 Sb. 

Volby do zastupitelstev krajů proběhnou ve dnech:

pátek 20. září 2024 od 14:00 h. do 22:00 h. a sobota 21. září 2024 od 8:00 h. do 14:00 h. 

Právní úprava:

Informace o počtu a sídle volebních okrsků  

Nevyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů pro volební kampaň 


Voličské průkazy

Voliči s trvalým pobytem v Náměšti na Hané, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, vydá Úřad městyse Náměšť na Hané na jeho žádost voličský průkaz. Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování ve volebním okrsku, který patří do územního obvodu Olomouckého kraje.

Žádost lze podat:

V listinné podobě doručením nejpozději dne 13. 9. 2024 do 16 hodin na adresu:

Úřad městyse Náměšť na Hané, nám. T. G. Masaryka 100, 783 44  Náměšť na Hané.

  • žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče (ověření podpisu voliče na žádosti či plné moci k převzetí je osvobozeno od správního poplatku, pokud ověření provádí obecní úřady)
  • v elektronické podobě žádost zaslaná prostřednictvím datové schránky fyzické osoby do datové schránky 2fabckg. 

Osobně nejpozději 18. 9. 2024 do 16 hodin na Úřadě městyse Náměšť na Hané, nám. T.G.Masaryka 100, Náměšť na Hané, matrice.  

Předání voličského průkazu:

Úřad městyse Náměšť na Hané voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na adresu pobytu uvedeného v žádosti.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Tiskopis žádosti o voličský průkaz. 

Voličský průkaz pro volby do zastupitelstev krajů


Okrskové volební komise

Zákonná lhůta pro delegaci členů volebními stranami uplyne ve středu 21. 8. 2024 v 16:00 hodin.
Následně budou okrskové volební komise doplňovány z řad zájemců.
Oznámení o svolání 1. zasedání okrskových volebních komisí bude zasláno delegovaným zástupcům po 23.8.2024 na e-mailový a poštovní kontakt.

Člen okrskové volební komise nesmí být kandidátem do Zastupitelstva Olomouckého kraje.

1. zasedání okrskových volebních komisí ve statutárním městě Olomouci se bude konat ve středu 28.08.2024 v 16 hodin. 

Povinné školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování (délka trvání 2,5 hodiny):

Obce správního obvodu POÚ Olomouc - úterý 3. září 2024 od 8:00 hodin Pavilon A Výstaviště Flora Olomouc, Wolkerova 17, Olomouc (ČSÚ + MMOl)

Náhradní termín školení (ČSÚ + krajský úřad) - středa 18. září 2024
od 9:00 hodin, Olomouc, Hynaisova 10, velký zasedací sál
od 13:00 hodin, Olomouc, Hynaisova 10, velký zasedací sál


Základní informace pro voliče

Voličem je státní občan České republiky

  • který alespoň v druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let,

  • je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje.

Současně nesmí být u voliče ve dnech voleb známy překážky výkonu volebního práva, kterými jsou:

  • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody,

  • omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva,

  • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, nebo

  • výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí.

Kde probíhá hlasování?

Hlasování probíhá na území České republiky ve 13 krajích (v hlavním městě Praze tyto volby neprobíhají). Volič hlasuje  v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu.

Výjimkou jsou voliči hlasující na voličský průkaz (viz níže).

Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, ve které má trvalý pobyt a je zde zapsán ve stálém seznamu voličů.

Jak zjistím, kdy a kde mohu hlasovat?

Adresu volební místnosti a další potřebné informace zveřejní starosta nejpozději 15 dnů přede dnem voleb způsobem v místě obvyklým; pokud je v obci více volebních okrsků, starosta sdělí, která část obce a volební místnost náleží kterému okrsku.

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky obdrží všichni voliči na adresu svého trvalého pobytu nejpozději 3 dny přede dnem voleb.

Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů jsou pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici vytištěny samostatně.

Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo kandidujícího subjektu. Hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, pokud kandidátní listina některého kandidujícího subjektu nebyla zaregistrována.

Na hlasovacím lístku může být u kandidujícího subjektu, u kterého bylo při registraci kandidátní listiny rozhodnuto o škrtnutí kandidáta, neobsazené pořadové číslo.

Seznam kandidujících volebních stran je možné nalézt po registraci kandidátních listin i na stránkách Českého statistického úřadu.

Průběh hlasování

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství ČR

  • platným občanským průkazem,

  • nebo platným cestovním pasem.

Pozor! Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.

Pozor! Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků.

S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu nebude hlasování umožněno. Volič vloží do úřední obálky hlasovací lístek, na kterém mohl zakroužkováním pořadového čísla u 4 kandidátů udělit přednostní hlas.

Pozor! Pokud volič udělí u kandidujícího subjektu více jak 4 přednostní hlasy, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch kandidujícího subjektu, avšak k přednostním hlasům se již nepřihlíží.

Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s upraveným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

S voličem, který nemůže pro zdravotní vadu upravit hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i  úřední obálku vložit do volební schránky. 

Hlasování na voličský průkaz

Volič, který nemůže volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz.

S voličským průkazem může takto hlasovat jen ve volebních okrscích daného kraje.

Voliči lze vydat pouze jeden voličský průkaz.

Pozor! Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen ho odevzdat okrskové volební komisi.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.

Úřad městyse

Usnesení rady a zastupitelstva městyse

logo

Turistické informační centrum

Hrad 1, Náměšť na Hané

logo

Klikací rozpočet

rozpočet

Svozový kalendář 2024

kalendářkalendář

Malovaná mapa Náměšť na Hané

plakát

llogo

Průvodce životními událostmi

logo

Mediální partneři

logologologo

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Městys Náměšť na Hané

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Obsazenost kulturního zařízení

logo

Partnerská města

Jsme členy

Dotace